Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2021-09-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I juli uppgick antalet anställda till 4 756 000, varav 2 362 000 var kvinnor och 2 394 000 var män.

Av de anställda hade drygt 3 839 000 personer en fast anställning och 917 000 personer hade en tidsbegränsad anställning.

Antalet sjukdagar
Under andra kvartalet var antalet sjukdagar 1,84 dagar per anställd, en minskning med 0,27 dagar per anställd jämfört med andra kvartalet 2020.

Av alla sjukfall varade ca 83% upp till en vecka.

Antalet sysselsatta
Antalet sysselsatta, 15-74 år, uppgick till 5 257 000 i juli. Antalet sysselsatta kvinnor var ca 2 503 000 och antalet män var 2 754 000.

Sysselsättningsgraden uppgick till 70,1%; bland kvinnor var den 67,9% och bland män var den 72,3%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli till i genomsnitt 95,1 miljoner per vecka, den lägre nivån vilket förklaras av semestrar.

Arbetskraften
Antalet i arbetskraften, 15-74 år, uppgick i juli till 5 712 000 personer.

Antalet män var 2 982 000 och antalet kvinnor var 2 730 000. Det relativa arbetskraftstalet var 76,2%; hos män var det 78,3% och bland kvinnor 74%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
I juli uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 25,5 miljoner timmar per vecka.

Det motsvarar 638 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
Det totala antalet arbetslösa, 15-74 år, uppgick till 454 000 i juli. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8%.

Både antalet arbetslösa kvinnor och män var 227 000 och motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3% för kvinnor och 7,6% för män.

Befolkning
Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 personer, vilket var 5 152 personer fler än första halvåret ifjol. Folkmängden uppgick den 30 juni till 10 409 248 personer.

Betalningsbalansen
Överskottet i bytesbalansen uppgår till 80,3 miljarder kronor, under andra kvartalet. Det är en ökning med 15,5 miljarder, jämfört med andra kvartalet ifjol.

Exporten och importen av varor och tjänster återhämtar sig jämfört med förra året och varuhandeln är nu på liknande nivåer, som innan pandemin.

BNP
Sveriges BNP ökade med 0,5% i juli, jämfört med juni. Uppgången drevs främst av hushållens konsumtion och då främst inom hotell- och restaurangtjänster.

Jämfört med juli 2020 ökade BNP med 7,8%.

Byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 1,3% mellan juni och juli. Årsförändringen för byggkostnaderna var 6,7% i juli och index noterades till 119,3.

Byggmaterialindex
Under årets första halvår ökade försäljningen i byggmaterial med 12%, jämfört med första halvår 2020. Under samma period ökade försäljningen av träprodukter med 38%.

Fastighetsprisindex
Under andra kvartalet steg priserna för småhus med 6% på riksnivå, jämfört med föregående kvartal och med 17% på årsbasis.
Priserna på fritidshus steg med 11% jämfört med första kvartalet och med 17% på årsbasis. Priserna på lantbruk steg med 7% på kvartalsbasis och 17% på årsbasis.

Genomsnittspriset på ett småhus var drygt 3,7 miljoner kronor, ett fritidshus kostade ca 2,5 miljoner kronor och för en lantbruksfastighet kostade närmare 3,2 miljoner kronor.

Finansmarknad; lån
I juli hade de icke-finansiella företagens lån från MFI en årlig tillväxttakt på 0,2% och den årliga tillväxttakten för lån till hushåll var 6,3%.
Totalt uppgick utlåningen till ca 7 145 miljarder kronor varav lån till företag stod för 36%; totalt 2 540 miljarder kronor och lån till hushåll stod för ca 64%; 4 606 miljarder kronor.

Finansmarknad; ränta
Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,36% i juli och den rörliga räntan på nya avtal var 1,44%.
Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,42% och den rörliga rantan uppgick till 1,90%, vilket är den högsta räntan sedan januari 2015.

Företagarindikatorn
SEBs Företagarindikator ligger kvar på sin högsta notering; 26 enheter i september. Det innebär att det är fler företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den kommande tre månadersperioden; 37%.

Andelen som tror på en negativ utveckling är 11%, medan andelen som tror det förblir oförändrat är 51%.

Företagens lager
De svenska företagens lager minskade med 13 miljarder kronor under andra kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,4% i volym.

Uppdelat minskade industrins lager med 6,2 miljarder och varuhandelns lager med 6,8 miljarder; för båda motsvarade en nedgång med 2,4% i volym.

Försäkringsföretagen
Vid utgången av 2020 värderades livförsäkringsföretagens tillgångar till över 5 000 miljarder kronor. Det är en ökning på mer än 500 miljarder kronor från 2019.

Däremot minskade skadeförsäkringsföretagens tillgångar med ca en miljard kronor år vid utgången av 2020, jämfört med ett år tidigare.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,2% i juli, jämfört med juni. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,2% och dagligvaruhandeln, exkl. Systembolaget, minskade med 1,6%.

Handeln
Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 695 miljarder kronor under år 2020, en ökning med 0,5% jämfört med år 2019. Sällanköpsvaruhandeln i butik, minskade med 0,9%, medan dagligvaruhandeln i butik ökade med 1,8% under 2020.

Handelsnetto
Under juli uppgick varuexporten till 126,5 miljarder kronor och varuimporten till 119,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,1 miljarder kronor.
För perioden januari-juli har värdet på varuexporten ökat med 12% till 917,6 miljarder kronor och varuimporten ökade med 14% till 882,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 34,8 miljarder kronor.

Hushållens förmögenhet
Vid utgången av andra kvartalet uppgick hushållens finansiella nettoförmögenhet till 14 177 miljarder kronor.

Under det senaste året har förmögenheten ökat med 3 077 miljarder kronor, motsvarande 28%.

Hushållens sparande
Under andra kvartalet uppgick hushållens finansiella sparande till 148 miljarder kronor, varav nettoinsättningarna på bankkonto stod för 77 miljarder kronor.

Hushållskonsumtionen
I juli ökade hushushållens konsumtion med 0,7% jämfört med juni.

På årsbasis ökade konsumtionen med 6,4% och under den senaste tremånadersperioden, ökade konsumtionen med 8,2% jämfört med samma period ifjol.

Inflationstakten
I juli var inflationstakten enligt KPIF; konsumentprisindex med fast ränta, 1,7% på årsbasis. Det är en uppgång från juni, då inflationstakten var 1,6%. Månadsförändringen var 0,3%

Inköpschefsindex; industri
PMI för industrisektorn föll till 60,1 i augusti, från nedreviderade 64,5 i juli.

Det markerar att tillväxten tappar fart och att industrin går in i ett lugnare skede.

Inköpschefsindex; tjänster
PMI för tjänstesektorn sjönk till 64,7 i augusti, från 69,7 i juli.

Även om tillväxten minskar, uppvisar fortfarande en majoritet av företagen en ökad aktivitet.

Investeringstakten
Under andra kvartalet uppgick företags investeringar till 83,1 miljarder kronor, en ökning med 16% eller 11,6 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal.

Lediga jobb
Under andra kvartalet 2021 fanns ca 132 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 52% på årsbasis.

Totalt fanns 86 900 lediga jobb i näringslivet och av dessa var 36 400 arbeten som kunde tillträdas omedelbart.

Lägenheter
Ungefär 34 300 lägenheter började byggas under årets första halvår, vilket är en ökning med ca 25% jämfört med samma period ifjol då 27 389 lägenheter påbörjades.

Lönesumman
Under andra kvartalet uppgick den totala lönesumman till 518 miljarder kronor, en ökning med 6,8% på årsbasis.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 7,2% och i offentlig förvaltning med 5,6%. För branschen tillverkningsindustri, ökade lönesumman med 7,1%

Löneutveckling
Under årets första halvår ökade lönerna med 2,7% jämfört med motsvarande period ifjol. Det visar på en högre utvecklings nivå mot 2020, då lönerna ökade i genomsnitt med 2,1% för helåret.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,6 procentenheter under andra kvartalet, jämfört med kvartalet innan.

Ökningen innebar att utnyttjandegraden uppgick till 91,3%.

Konkurser
I augusti blev totalt 286 företag försatta i konkurs, vilket är en minskning med 8% jämfört med augusti ifjol. Dessutom blev 6 privatpersoner och 35 enskilda näringsverksamheter försatta i konkurs under månaden.

Under perioden januari-augusti 2021 uppgår antalet företagskonkurser till totalt 3 901, en minskning med 17% jämfört med motsvarande period 2020.

Marknad; reklam
Under andra kvartalet omsatte annonsinvesteringarna 11,7 miljarder kronor, en ökning med ca 1,3 miljarder jämfört med andra kvartalet 2019.

Främst drivs utvecklingen av annonsörernas omställning till digitala medier.

Media; annonser
Morgontidningarnas totala annonsintäkter ökade med ca 12% under andra kvartalet, på årsbasis. Intäkterna från webben och appar uppgick till 214 miljoner kronor, en ökning med 27% och intäkterna från annonser i papperstidningarna uppgick till 531 miljoner kronor, en ökning med 8%.

Nyregistrerade bilar
I augusti nyregistrerades 20 925 personbilar, en minskning med 22% på årsbasis. Samtidigt avregistrerades 24 198 bilar, vilket betyder att det totala antalet personbilar minskade med 3 273 fordon.

Under perioden januari-augusti har totalt 219 304 personbilar nyregistrerats, en ökning med 21% jämfört med samma period 2020.

Nystartade företag
Under augusti nyregistrerades 4 550 företag på Bolagsverket, en minskning med 2,8% jämfört med augusti 2020; då 4 682 företag nyregistrerades. Däremot ökade andelen nya aktiebolag med 4,3% jämfört med fjolåret.

Under perioden januari-augusti 2021 har totalt 47 945 nya företag registretats, vilket är en ökning med 6,2% jämfört med samma period under fjolåret; då 45 149 nya företag registrerades.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 1,4% i juli jämfört med juni. Exportmarknaden minskade med 5,7% medan hemmamarknaden ökade med 0,9%.

På årsbasis ökade orderingången med 13,5% och både export- och hemmamarknaden ökade med 8,2% resp. 24,1%.

Producentprisindex
Mellan juni och juli steg producentprisindex med 2,7%. På exportmarknaden steg priserna med 2,8%, på hemmamarknaden steg de med 2,6% och på importmarknaden steg priser med 1,9%.

Årstakten för producentprisindex var 13,5% i juli (9,6% i juni).

Produktionsvärdeindex
I juli ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 2%, jämfört med juni. På årsbasis ökade produktionen med 10,5%.

Industrins produktion ökade med 13,3%, tjänstesektorn ökade med 10% och byggsektorn ökade med 9,7%.

Statsskuld
Per den sista augusti uppgick Sveriges statsskuld till 1 172 miljarder kronor.

Varuhandel
Under andra kvartalet ökade varuexporten med 25% i värde och med 20% i volym, på årsbasis.

Samtidigt ökade även varuimporten med 25% i värde och med 20% i volym.

Varumärken
Totalt kom det in 4 597 ansökningar till Patent- och registreringsverket under andra kvartalet. Det är en ökning med 14,2%, jämfört med andra kvartalet ifjol.

Flest ansökningar kom från Stockholms län; 1 873 stycken.

Värdepapper; aktier
Vid utgången av juni uppgick den totala aktieförmögenheten, för svenska börsnoterade aktier på svenska marknadsplatser, till 11 650 miljarder kronor. Det är en ökning med 21%; 2 031 miljarder kronor, sedan utgången av år 2020. Hushållens aktieförmögenhet uppgick till 1 445 miljarder kronor.

Antalet börsnoterade bolag uppgick till 969 stycken, en ökning med 78 bolag under första halvåret och antalet aktieägare ökade med 76 000 person.

Värdepapper; fonder
Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 032 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet.

Det är en ökning med 324 miljarder kronor och den sektor som ökade mest var Svenska finansiella företag, med en ökning på 224 miljarder kronor.

Värdepapper; upplåning
I slutet av juli uppgick den sammanlagda långfristiga värdepappersskulden till 6 943 miljarder kronor, en ökning med 28 miljarder sedan juni.

Ökningen beror framför allt på att skulden för räntebärande värdepapper denominerade i SEK och euro ökade under månaden.

Växelkursen
Genomsnittskursen för en Euro under andra kvartalet var 10,14 kronor, jämfört med 10,12 kronor under första kvartalet.

Kronan försvagades även mot den amerikanska dollar, med en genomsnittskurs på 8,41 kronor, kontra 8,40 kronor under första kvartalet.

 

Källor bl a; Handelsbanken, HUI Research, Konjunkturinstitutet, SEB, SCB, Svensk Handel, Sveriges mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige, UC