Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2021-03-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I januari uppgick antalet anställda till 4 368 000, varav 3 780 000 var fast anställda och 588 000 var tidsbegränsat anställda.
Antalet anställda kvinnor var 2 714 000 och antalet anställda män var 2 194 000.

Antalet sysselsatta
Det totala antalet sysselsatta, 15-74 år, uppgick till 4 863 000 i januari. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 299 000 och antalet män var 2 564 000. Under månaden uppgick sysselsättningsgraden till 64,7%.

Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar uppgick i januari till i genomsnitt 148,4 miljoner per vecka.

Arbetskraften
I januari uppgick det totala antalet personer, 15-74 år, i arbetskraften till totalt 5 361 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,3%. Antalet män i arbetskraften var 2 830 000 och antalet kvinnor var 2 531 000. Arbetskraftstalet bland män och kvinnor var 74% respektive 68,5%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Totalt uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 26,8 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 670 000 heltidsarbeten mer 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
I januari uppgick antalet arbetslösa, 15-74 år, till 498 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,3%. Antalet arbetslösa män var 266 000, motsvarande 9,4% och antalet arbetslösa kvinnor var 232 000, motsvarande 9,2%.

Befolkning
Vid årsskiftet 2020/2021 var totalt 10 379 295 personer folkbokförda i Sverige, varav 49,7% var kvinnor och 50,3% var män. Under år 2020 ökade befolkningen med 51 706 personer, vilket var en halvering av folkökningen år 2019.

BNP
Sveriges ekonomi växte med 0,5% under det fjärde kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2019 minskade däremot BNP med 2,6%.

Bostäder
Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 51 550 lägenheter under år 2020. Det är en ökning med 6% jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas.

Byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med 0,9% mellan december 2020 och januari 2021. Totalt var årsförändringen för byggkostnaderna 2% i januari 2021 (upp från 1,9% i december 2020).

Byggmaterialindex
Helåret 2020 ökade försäljningen av byggmaterial med nästan 10%, jämfört med föregående år. Den proffsrelaterade försäljningen steg med 3% och konsumentförsäljningen växte med 19%.

E-handelsbarometern
Under december 2020 växte e-handeln med 50%, jämfört med samma månad ett år tidigare. Totalt sett handlade 8% av befolkningen på nätet och vanligast var att handla kläder och skor (47% av konsumenterna), följt av skönhet (43%). Dagligvaror på nätet fördubblades; från 12% år 2019 till 24% år 2020.

Fastighetsprisindex
Under sista kvartalet 2020 steg priserna, för permanenta småhus och fritidshus på riksnivå, med 4% respektive 1% jämfört med föregående helår. Motsvarande jämförelse för lantbruks- och hyreshusfastigheter, visar en prissänkning med 2% respektive 1%.
Under kvartalet var det genomsnittliga priset för ett småhus ca 3,3 miljoner kronor, priset för ett fritidshus var drygt 2,2 miljoner och ett lantbruk kostade ca 2,5 miljoner.

Finansmarknad; lån
Den årliga tillväxttakten för lån till hushåll från monetära finansinstitut var i januari 5,5%. Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 2,8%.
Totalt uppgick lånen till 6 944 miljarder kronor, varav 64% var till hushåll och 36% var till företag.

Finansmarknad; ränta
I december 2020 var räntan på nya avtal för hushållens bostadslån, med bindningstider mellan 1-5 år, i genomsnitt 1,29%. Det är samma historiskt låga nivå som föregående månad.
För nya avtal för lån till icke-finansiella företag var genomsnitt räntan 1,31%.

Företagarindikatorn
I februari ökade företagarindikatorn med 8 enheter; från 4 till 12, vilket visar på att enmansföretagarna har en mer optimistisk inställning de kommande tre månaderna.

Företagens lager
Industrins totala lager minskade med 5 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2020, jämfört med tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 2% i volym. Varuhandelns lager minskade med 7,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en nedgång med 2,8% i volym.
Totalt minskade de svenska företagens lager med 12,7 miljarder kronor och 2,4% i volym.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 4,9% i december 2020, jämfört med föregående månad. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 8,9% medan dagligvaruhandeln, exkl. Systembolaget, ökade med 0,2%.

Handelsnetto
Under december 2020 uppgick varuexporten till 119,7 miljarder kronor och varuimporten till 117 miljarder. Det resulterar i ett handelsnetto på 2,7 miljarder kronor.
Helåret 2020 visar på ett överskott i handelsnetto, på 59,5 miljarder kronor. Varuexporten minskade med 6% till 1 427,3 miljarder och varuimporten minskade med 9% till 1 367,8 miljarder.

Hushållens ekonomi
Hushållens ekonomiska standard ökade med 0,7% under helåret 2019, vilket är något lägre än ökningen mellan 2016-2019; drygt 3%. Helåret 2019 markerar dessutom första gången som andelen med låg ekonomisk standard överskred 15%

Hushållens sparande
Under fjärde kvartalet 2020 uppgick hushållens finansiella sparande till 47 miljarder kronor, en ökning med 20 miljoner och den hittills högsta noteringen för ett fjärdekvartal. Nysparandet i finansiella tillgångar var totalt 127 miljoner kronor, medan skulderna ökade med 80 miljoner.

Hushållskonsumtionen
Totalt minskade hushållens konsumtion med 0,4% i december 2020, jämfört med en månad tidigare. Jämfört med samma månad 2019 minskade hushållskonsumtionen med 6,3%.
Under fjärdekvartalet 2020 minskade konsumtionen med 5,2%, jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Inflationstakten
I januari var inflationstakten enligt KPIF 1,7%. Det är en uppgång från december 2020, då inflationstakten var 0,5%. Månadsförändringen, från december till januari, var -0,3%.

Inköpschefsindex;
industrisektorn

Purchasing Managers Index, PMI, sjönk till 62,4 i januari, från nedreviderade 64,7 i december 2020. Trots att PMI sjönk är det fortfarande över det historiska genomsnittet.
Indexet för tillverkningsföretagens produktionsplaner fortsätter däremot att stiga och är nu på nivåer som inte noterats sedan 2017. Indexet ökade till 72,5 i januari, från 68,5 i december.

Inköpschefsindex;
tjänstesektorn

Purchasing Managers Index, PMI, steg till 59,3 i januari, från uppreviderade 56,9 i december 2020. Det är fjärde månaden i rad som indexet är över det historiska snittet på 55,4.
Affärsplanerna i tjänsteföretagen fortsätter att stiga. I januari steg index till 71, en nivå som inte noterats sedan 2018 och visar på optimism de kommande månaderna.

Lediga jobb
Det fanns ca 75 700 lediga jobb på arbetsmarknaden under fjärdekvartalet 2020, vilket är en minskning med 21,6% jämfört med motsvarande kvartal 2019 (96 600).

Lästrender
Statistik och data från den digitala tjänsten Readly visar, att över 140 000 digitala utgåvor av olika magasin, lästes drygt 99 miljoner gånger år 2020. Läsvanorna visar dessutom att Trädgård var den kategori som ökade mest under året; totalt 32%.

Lönesumman
Den totala lönesumman uppgick till 480 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2020, en ökning med 1,1% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Inom näringslivet var lönesumman oförändrad, medan den ökade med 4,1% i offentlig förvaltning.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärdekvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Utnyttjandegraden var 87,9%.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn steg till 100 i januari, från 95,9 föregående månad. Tillverkningsindustrin är den sektor som bidrar mest till ökningen (5,7). Även indikatorerna för tjänstesektorn (3,6) och hushållen (1,1) ökar, medan bygg- och anläggningsverksamhet (-1) samt detaljhandeln (-1,9) faller tillbaka. Konfidensindikatorn för det totala näringslivet och för hushållen är fortfarande under 100.

Konkurser
I januari inleddes konkurser bland 533 företag, inkl. enskilda näringsidkare. Det är en minskning med 15% jämfört med januari i fjol (625). Antalet anställda som drabbades av konkurserna i januari 2021 var 1 127 personer, en minskning med 46% jämfört i fjol (2 095).

Kvartalsstatistik; papper
Nedgången i omsättning, för finpapperstryckerierna, under kvartal 4 hamnade på 9,4%, jämfört med samma kvartal 2019. Totalt ger det en nedgång i denna del av grafiska branschen på 18% på helåret.

Medieinvesteringar
De totala medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, noterades till ca 880 miljoner kronor i januari 2021. Vilket innebär en minskning med 18,4%, jämfört med januari 2020.
Mediekategorierna Bio samt Utomhus/trafikreklam hade det tuffast och tappade 100% respektive 58,1%.

Nyregistrerade bilar
Under januari 2021 nyregistrerades 21 476 personbilar: en ökning med 20,7% jämfört med januari 2020. Drygt 32,7% av de nyregistrerade personbilarna definieras som klimatbonusbilar.
Under månaden avregistrerades samtidigt 30 287 personbilar, vilket betyder att personbilsparken minskade med 8 811 fordon. Exporterade personbilar stod för 23% av avregistreringarna i januari.

Nystartade företag
Under det tredje kravtalet 2020 startade totalt 18 105 nya företag; en ökning med 19% jämfört med samma kvartal 2019 (16 344). Under de tre första kvartalen 2020 ökade nyföretagandet med 9%.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 2,2% i december 2020, jämfört med månaden innan. Jämfört med december 2019 ökade orderingången med totalt 8,2%.
Under helåret 2020 har den totala orderingången varit 3,6% lägre än motsvarande period 2019. Hemma- och exportmarknaden minskade under helåret med 4,6% respektive 2,7%.

Producentprisindex
Totalt sett steg producentprisindex med 1,2% från november till december 2020. På hemmamarknaden steg priserna med 1,4% och på exportmarknaden steg priserna med 0,9%. Priserna på importmarknaden ökade med 0,7%
Årstakten för Producentprisindex var -2,7% i december (-4,4% i november).

Produktionsvärdeindex
I december 2020 minskade produktionsvärdeindex, för det totala näringslivet, med 0,5% jämfört med november 2020. På årsbasis minskade produktionen med 1,5%.

Stilindex
I januari minskade den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel med 28%, jämfört med januari i fjol. Skoförsäljningen minskade med 20,5% under månaden.

Tjänsteprisindex
Mellan tredje och fjärde kvartalet 2020 sjönk tjänsteprisindex med 0,4%. Sedan fjärde kvartalet 2019 har tjänstepriserna sjunkit med 0,2%. Det är första gången som årstakten är negativ sedan mätningarna började år 2005.

Utlandsinvesteringar
Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar minskade under det första halvåret 2020. Vid utgången av juni 2020 uppgick det totala innehavet till 5 987,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 4% jämfört med utgången av 2019.

Värdepapper
I slutet av januari 2021 uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 374 miljarder kronor, vilket är en ökning med 225 miljarder kronor sedan december 2020. Av skulden bestod 81% av obligationer och 19% av penningsmarknadsinstrument.

Källor bl a; Grafiska Företagen, HUI Research, Konjukturinstitutet, SEB, SCB, Svensk Handel, Sveriges mediebyråer, Tillväxtverket, TU – Medier i Sverige, UC