Självlysande egenskaper

Självlysande egenskaper

Publicerad
2021-02-10
Skribent
Redaktionen

Med sin nya avhandling inom ämnet textilteknologi, har nydisputerade Sweta Iyer studerat huruvida man kan skapa självlysande textilier, med hjälp av naturen.
Utgångspunkten är att människan kan dra nytta av levande organismers egenskaper. Mer precist handlar det om, hur luminiscensfenomen i naturen kan användas, för att skapa självlysande textilier.

Tomrum att fylla
Luminescent textiles using biobased products – A bioinspired approach; är namnet på avhandlingen och den kom till efter att forskaren avlade en magisterexamen i fysisk kemi vid University of Mumbai i Indien.

– Det gav mig en inblick i både textila processer och i förädlingsindustrin. Forskningsfältet fick mig motiverad att satsa på en doktorsexamen, säger Sweta Iyer, forskare vid Högskolan i Borås.
– Frågan, som väckte mitt intresse, var hur nya kemikalier kan appliceras i textilier, för att uppnå nya funktioner. Den frågan kom att stå i fokus för min avhandling.

– Bioluminiscerande fenomen i naturen och deras reaktionsmekanismer har i stor omfattning studerats inom biologi och biokemi, men tidigare inte applicerats på textilier.

Ekoteknologiska metoder
Sweta Iyer säger, att den viktigaste forskningsfrågan var att förstå den bioluminiscerande reaktionsmekanism, som finns i olika levande organismer och urvalet i reaktionssystemet. Detta ska då göra det möjligt att använda dess luminiscerande effekt på textilier.

– Vid sidan av konventionella färg- och tryckmetoder har det även gått att framgångsrikt använda resurseffektiva metoder, som bläckstråle- och cromojettryck, fortsätter Sweta Iyer.

Bred användning
Foskaren har genomfört det första lyckade försöket att skapa självlysande textilier och användningsområdena är många; från biomedicin och säkerhet, till arkitektur och estetik.

– Den här forskningsstudien är helt ny när det gäller textil applicering – men den sträcker sig mycket längre än så. Den har en stor räckvidd och ger nya perspektiv, eftersom textilier används inom nästan varje forskningsfält, säger Sweta Iyer.

Bioluminiscens i naturen
En rad olika organismer producerar och sänder ut ljus. Exempelvis svampar, bakterier, maneter, blötdjur och fiskar. Bioluminiscens har flera användningsområden, som kamouflage, försvar, attrahera partners eller locka till sig ett byte.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1457908&dswid=-7525

..