Ska det vara så svårt att förstå …   Tomas Jansson och Henrik Olausson, VD på New Wave Mode respektive VD på ProJob

Ska det vara så svårt att förstå …

Publicerad
2021-01-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Det är tidigt på hösten 2020 och vi träffar Tomas Jansson och Henrik Olausson i ett litet konferensrum i bohuslänska Dingle, där bl a New Wave Mode AB och DJ Frantextil AB har sina huvudkontor. Tomas är VD för både New Wave Mode AB och DJ Frantextil AB. Henrik har motsvarande befattning på ProJob Workwear AB.

Text – Lars Knapasjö

En glödande höstsol lyser in genom fönstren och gör att saknaden av den varma sommaren inte känns så tung. Fast vid horisonten skymtar vi oroväckande gråsvarta moln. Vi börjar med lite av ett eftersnack efter det att boken; Stänk & Stygn lanserats och som så ofta annars kommer vi in på frågan om branschens framtid i stort som smått. Kalla det Produktmedia eller Promotion eller Presentreklam … eller vad du vill, men det handlar om något av den mest kraftfulla metoden när det gäller att bygga starka varumärken.

– Under 80-, 90-talet och första halvan av 2000-talet spirade branschen av framtidstro och tillväxten var urstark, påpekar Tomas Jansson.
– Många grossister och återförsäljare etablerades och framtiden var ljus.

– I mitten på 90-talet började branschen själv att marknadsföra sin egen olycka. Röster började höras om att många, som var verksamma inom branschen, var oseriösa, att branschen var omogen och ung och att branschens status måste höjas.
– Det uppfattades också som ett problem, att nya aktörer ville etablera sig och investera i branschen.

Utbildning och inkomst
Vi blir dock väldigt överens om att den här branschen inte är mer oseriös än andra branscher, kanske tvärtom. Att branschen är ung stämmer inte heller. Profil- och presentreklam är flera hundra år äldre än TV-reklam, radioreklam, internet mm.
Det finns heller inga genvägar, för att uppnå status för en bransch eller för ett yrke. Forskning visar, att lång utbildning och höga inkomster är de faktorer som påverkar detta mest.

Man kan säga, att det är en relativt låg etableringströskel inom branschen, men desto svårare att överleva och tjäna pengar. Man behöver mycket kunskap, erfarenhet och kompetens inom en lång rad olika områden, om man ska bli framgångsrik.

– Det kommer alltid att finnas en myriad av företag i vår bransch, men över tid kommer slutkunden att diktera villkoren och ställa högre krav på kunskap och kompetens. Det är så en marknadsekonomi fungerar, menar Tomas Jansson.

Vill vi bli bättre
För något år sedan gjorde Henrik Olausson ett examensarbete i företagsekonomi; Kompetensen inom profilbranschen – en studie om kompetenskartläggning och kompetensförsörjning inom profilbranschen.

– I korthet kan man säga, att studien visar att branschen präglas av en låg formell kunskaps- och utbildningsnivå samt på bristande kompetensförsörjning, säger Henrik Olausson.
– Slutsatsen blir att de företag inom profilbranschen, som analyserar och satsar på de anställdas kompetens är mer nöjda med tillväxten för företaget.

– Generellt visar studien också, att branschen har en positiv inställning till branschspecifika utbildningar och ser ett klart professionsbehov för ökad legitimitet och lönsamhet.

Här replikerar Tomas Jansson, att branschen generellt har för låg lönsamhet relativt sett. Något som han menar, kan bero på okunskapen eller oförmågan att ta rätt betalt och erbjuda kunden rätt produkter. Det är viktigt att återförsäljarna erbjuder rätt produkter till rätt priser och har förmågan att ta rätt betalt med en klar och tydlig motivering till priset.

– Det finns mycket kunskap i branschen, men merparten är implicit, dvs tyst kunskap. Detta medför att det vid t ex nyrekrytering är svårt att överföra kunskap till nya medarbetare, inflikar Tomas Jansson.

Saknar vi en profession
För att förbättra profilbranschens tillväxt och lönsamhet behövs det en ökad kompetens, ett ökat kunnande och en professionell arbetsmetodik.
Professioner är yrkesgrupper i samhället, som i sin bransch har högre kunskap och legitimitet. Det är idag 15-20% av landets yrkesgrupper, som har någon form av professionstitel; återförsäljare i profilbranschen tillhör inte den kategorin … än.

Det finns en rad kriterier, för att en yrkesgrupp ska uppnå en professionstitel och alla dess fördelar;

  • Deras arbetsuppgifter är att tillämpa vetenskap och systematiskt vetande.
  • De har ett erkännande, som utövare av kunskap, kompetens och färdigheter.
  • De har gemensamma normer för hur de ska agera sinsemellan och gentemot klienter/kunder och samhället – ett Codex Ethicus.
  • De är organiserade som en yrkesgrupp, som reglerar såväl relationerna mellan yrkesutövarna, inträdet i yrket som relationen till klienter/kunder.

– Samtidigt är det viktigt att skilja på profession och professionell; en person kan utföra ett yrke professionellt utan att yrket har en professionsstatus, påpekar Tomas Jansson.

Vad vill branschen
Syftet med Henrik Olaussons studie var att ta reda på hur det ser ut med kompetensen inom profilbranschen och då fokuserar han på återförsäljare som dels arbetar heltid, dels huvudsakligen arbetar med profil- och presentreklam. Det handlar inte bara om de anställda utan lika mycket om chefer och ägare. Erfarenheten visar att ju lägre kompetent personal det finns högt upp i företagsledningen, desto större problem tenderar det att leda till.

– Ibland kan det hända, att sambandet mellan kompetensen i ett företag och dess resultat, inte alltid uppfattas på ett tydligt sätt. Därför kan det lätt bli så att kompetensutvecklingen inte är en resurs som alltid prioriteras, förklarar Henrik Olausson.
– Empirisk forskning visar, att kompetensförsörjning är ett viktigt verktyg, framför allt bland små och medelstora företag, eftersom utan försäljning kommer heller ingen tillväxt och utan tillväxt blir det ingen lönsamhet.

I studien; Kompetens inom profilbranschen var det totalt 331 personer som deltog och lämnade sina svar. Merparten var äldre än 41 år (66%) och majoriteten var män (62%). Hälften arbetade främst med försäljning (53%) och (24%) var ägare eller hade VD-position.

Hela 47% anser att deras medarbetare och kollegor har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, medan 48% menar att deras medarbetare och kollegor endast delvis har rätt kompetens. Bara 2% anser att det saknas rätt kompetens.

Svarsfrekvensen var tillräckligt hög, för att man ska kunna dra slutsatsen att ämnet och huvudfrågorna är högintressanta för branschen och att man därför kan anta att slutsatserna från studien gäller för hela branschen.

Att vara eller inte vara
På frågan om profilbranschen är i behov av en branschspecifik utbildning svarar 59% med ett tydligt; ja, medan 16% svarar; nej och 25% svarar; vet ej.

På frågan om titeln; företagsprofilerare skulle medföra att man fick ökad legitimitet och mer förtroende bland kunderna och om det skulle vara en fördel att ha en uttalad profession, svarar de som arbetat 16 år eller längre i branschen (63%) positivt och för de som arbetat 0-5 år är det 41%, som är positiva.

Totalt är det 52% som tror på företagsprofilerare och en yrkesprofession, medan 9% inte tror på det. Generellt är att ju längre man varit i branschen, desto mer tror man på titeln företagsprofilerare och på en yrkesprofession.

Avslutningsvis fick intervjupersonerna komma med spontana tankar om de anser, att branschen är i behov av en branschspecifik utbildning, både en teoretisk utbildning och en mer yrkesinriktad utbildning.
Här blev resultatet både intressant och hoppfullt; 84% av 331 personer svarade med en klar positiv inställning till en sådan utbildning, medan bara 3% var negativa.

Foto från New Wave Profile kickoff hösten 2019

Kompetens är mer
Det finns två typer av kompetens; dels den formella kompetensen, dels den funktionella kompetensen. Den formella kompetensen kommer genom utbildning och färdighetsträning, som kan dokumenteras och därför är lätt att mäta.

Den funktionella kompetensen handlar om individens förmåga att utföra en specifik uppgift på ett bra sätt. Det är learning-by-doing och innebär att individen hela tiden utvecklas genom att ställas inför nya problem och utmaningar och stimuleras genom att kunna lösa uppgifter på ett rätt sätt. Utan den stimulansen försämras den funktionella kompetensen, som dessutom är svår att mäta.

Man kan säga, att den funktionella kompetensen är helt avgörande för en organisations framgång, medan den formella kompetensen är nödvändig och viktig, men inte avgörande.

– Personliga kvaliteter är en viktig egenskap. Här måste branschen ta ett ansvar och värdesätta den formella kompetensen betydligt högre, säger Henrik Olausson.
– Företagen måste se över sin personals kompetens och sätta mål och göra en plan för hur den ska kunna öka och uppgraderas. I grunden handlar det om att kunna överleva.

– Min studie visar, att den låga formella och även den funktionella kompetensen har en negativ inverkan på företagens förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet.
– Jag delar många forskares uppfattning att ju högre kompetens ett företag har, desto högre avkastning kan man få ut, poängterar Henrik Olausson.

Våga satsa
Många i branschen tycks anse, att deras kollegor inte har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Det troliga är att det behövs en branschspecifik utbildning och att företagen ska rekrytera personal med fler kvalifikationer än enbart bra personlighet.

– En majoritet är för en branschspecifik utbildning och om återförsäljarna i profilbranschen får en professionsstatus skulle deras anseende och legitimitet inför kunderna öka och därmed även kundernas förtroende och vilja att prioritera branschens produkter och tjänster, förklarar Henrik Olausson.
– Totalmarknaden skulle förmodligen öka; samtidigt som profilföretagen lättare skulle nå mål om ökad tillväxt och högre, uthållig lönsamhet.

Utan en korrekt kunskapsöverföring kommer den specifika kunskapen i branschen att successivt försvinna.

– Den stora frågan är om det finns utrymme för branschen att få en professionsstatus och en branschspecifik utbildning, avslutar Henrik Olausson.
– Jag ser en enorm potential för profilbranschen, förutsatt att man vågar ta tag i sina egna svårigheter och svagheter och fokusera på utveckling av kompetens och kvalitet.

Nu smattrar ett intensivt höstregn mot fönsterrutorna och himlen är mulen och gråsvart. Ändå känns vårt samtal som både positivt och angeläget. Framtiden är vad vi gör den till.
Jag kom att tänka på en kvinna, som föddes i Småland i mitten av 1800-talet och som blev en världsberömd författare, pedagog, fredsivrare, kvinnosakskämpe och visionär; Ellen Key. Hon skrev en mycket tänkvärd mening; Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt.
Ska det vara så svårt att förstå …

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman