Ekonomi- och statistiknyheter SM820

Ekonomi- och statistiknyheter SM820

Publicerad
2020-12-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
Under tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda, 15-74 år, till 4 588 000, vilket är en minskning med 99 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2019.
Det totala antalet fast anställda uppgick till 3 342 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 746 000 personer.

Antalet sysselsatta
Det totala antalet sysselsatta, 15-74 år, under tredje kvartalet var 5 096 000 personer. Det är en minskning med 103 000 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 48 000 till 2 413 000 och bland män var minskningen 55 000, till 2 683 000.
Västra Götalands län upplevde den kraftigaste minskningen av antalet sysselsatta; 28 000 personer. Inom Gävleborgs län minskade antalet sysselsatta med 12 000 personer.
Sysselsättningsgraden minskade med 1,6 procentenheter till 67,6% under tredje kvartalet.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 130,7 miljoner per vecka under tredje kvartalet 2020. Det är en minskning med 4,3% jämfört med motsvarande kvartal 2019.
Inom branschen Hotell & restaurang minskade timmarna med 25%, inom Transport minskade timmarna med 17,1% och inom Personliga och kulturella tjänster minskade antalet arbetade timmar med 10%.

Arbetskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 127,4 för arbetare och 137,9 för tjänstemän i augusti. Kostnaden ökade med 0,2% och 3,3% för arbetare respektive tjänstemän, jämfört med augusti 2019.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften under tredje kvartalet 2020 uppgick till 5 576 000, vilket ger ett arbetskraftstal på 74%. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 642 000 och antalet män var 2 934 000. Det relativa arbetskraftstalet var 71,4% för kvinnor och 76,5% för män.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Under tredje kvartalet 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 24,4 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 6,7 miljoner timmar jämfört med tredje kvartalet 2019 och motsvarar 610 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
Antalet arbetslösa, 15-74 år, uppgick till 481 000 under tredje kvartalet, en ökning med 116 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6%, en ökning med 2,1 procentenheter.
Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 48 000 personer, till 229 000 och antalet arbetslösa män ökade med 68 000 personer, till 251 000.
Antalet arbetslösa ungdomar, 15-24 år, uppgick till 140 000 personer, en ökning med 28 000. Det motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 22,4%. Av dessa var däremot 45 000 heltidsstuderande.

Arbetsmarknaden
Ungefär 70% av de som examinerats från gymnasieskolans yrkesprogram för tre år sedan, hade ett arbete under våren 2020. Det är en minskning med ca 10 procentenheter jämfört med samma uppföljning 2017.

BNP
Sveriges ekonomi växte med 4,3% under tredje kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2019, växte BNP med 3,5%.
Uppgången av BNP ska ha drivits av en stigande varuexport och har skett från en låg nivå, vilket innebär att svensk ekonomi har tagit igen runt hälften av andra kvartalets stora nedgång.

Coronastöd
Till och med november 2020, har ca 6 000 företag tagit del av i snitt 47 000 kr var, i stödpengar för maj, juni och juli. I snitt har omsättningen minskat med 74%, jämfört med samma period 2019.

E-handelsbarometern
Under det tredje kvartalet 2020 växte e-handeln med 39%, jämfört med samma period 2019. Handeln med dagligvaror på internet ökade med 101% och handeln med möbler och heminredning ökade med 73%.
Enligt uppskattningar kommer konsumenter handla julklappar på nätet för 10,6 miljarder kronor i år, vilket är 26% mer än i fjol. Dessutom har 46% av konsumenterna sagt att de kommer röra sig mindre i fysiska butiker under julhandeln och lika många uppgav att de kommer agera som vanligt.

Detaljhandelsindex
I september ökade försäljningsvolymen i Detaljhandeln med 3,9% jämfört med september 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,3% medan dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 1,8%.
Jämfört med augusti ökade försäljningsvolymen med 0,8% och under den senaste tremånadersperioden ökade försäljningen med 2,3%, jämfört med föregående period.
Dämpad arbetsmarknad
Antalet sysselsatta uppgick i oktober till 5 062 000, en minskning med 76 000. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 101 000, till 430 000 personer. Arbetslösheten ökade med 1,8 procentenheter, till 7,8%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,3 miljoner timmar per vecka, vilket är en minskning med 4,1%.

Dämpad arbetsmarknad
Antalet sysselsatta uppgick i oktober till 5 062 000, en minskning med 76 000. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 101 000, till 430 000 personer. Arbetslösheten ökade med 1,8 procentenheter, till 7,8%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,3 miljoner timmar per vecka, vilket är en minskning med 4,1%.

Faktorprisindex
Mellan september och oktober steg faktorprisindex för flerbostadshus med 0,2%. Entreprenörernas och byggherrarnas kostnader ökade båda med 0,2% På årsbasis ökade faktorpriserna med 0,7%.

Forskning
Under år 2019 var utgifterna för forskning och utveckling totalt 171,1 miljarder kronor, en ökning med 3,7% jämfört med 2018 och 4,4% sedan 2017. Forskningsintensiteten, utgifter för FoU som andel av BNP, steg från 3,32% år 2018 till 3,31% år 2019. Ökningen kommer då utgifterna ökar snabbare än BNP.

Företagens lager
De svenska företagens lager minskade med 4,1 miljarder kronor under tredje kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,8% i volym.

Handelsnetto
Varuexporten uppgick till 124,6 miljarder kronor och varuimporten till 122 miljarder, under september 2020. Det ger ett handelsnetto på 2,6 miljarder kronor.
För perioden januari-september 2020 har varuexporten minskat med 7% och varuimporten minskat med 10%, jämfört med september 2019. Det totala värdet för varuexporten under perioden uppgick till 1 050,8 miljarder kronor och varuimporten till 1 002,4 miljarder. Totalt visar handelsnettot ett överskottet på 48,4 miljarder kronor för januari-september 2020.

Hushållskonsumtionen
Totalt ökade hushållens konsumtion med 0,6% i september, jämfört med månaden innan. Däremot minskade hushållskonsumtionen med 3,8%, jämfört med september 2019 och med 3,7% under den senaste tremånadersperioden, jämfört med samma period föregående år.

Inköpschefsindex; industrisektorn
PMI (Purchasing Managers Index) steg till 58,2 i oktober från uppreviderade 55,9 i september. Indexet är nu högre än det historiska genomsnittet. Totalt fyra av fem delindex bidrog till uppgången.
Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret är även mer expansiva; delindexet toppar 62 i oktober jämfört med 59,5 i september.

Inköpschefsindex; tjänstesektorn
PMI (Purchasing Managers Index) ökade till 55 i oktober, vilket är en ökning med 0,3 indexenheter. Indexet är nu i nivå med det historiska snittet, men ökar inte i samma takt som tidigare.
Tre av fyra delindex bidrog till uppgången, där delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget.

Industrins orderingång
I september ökade industrins totala orderingång med 0,3% jämfört med augusti. Hemmamarknaden ökade med 0,8% och exportmarknaden ökade med 0,5%. Jämfört med september 2019 minskade däremot orderingången med 0,3%.
Hittills i år har den totala orderingången varit 6,3% lägre än under motsvarande period 2019; januari-september. Hemmamarknaden minskade med 5,3% och exportmarknaden med 6,9%.

IT-användning
Nio av tio personer, åldern 16-85 år, använder internet i stort sett varje dag. Jämfört med 2015 har andelen personer som någon gång handlat via internet, ökat från 53% till 69%. Störst ökning syns bland de som är 65-85 år gamla. Däremot uppger de inom den äldsta ålders gruppen, 75-85 år, att de aldrig har använt internet.

Konjunkturbarometern
Från 94,5 i september, steg barometerindikatorn till 96,3 i oktober. Uppdelat steg tillverkningsindustrins med 1,3 enheter, bygg- och anläggningsverksamhet steg nästan 3 enheter, detaljhandeln steg 2,4 enheter och tjänstesektorn steg med 1,4 enheter i oktober. Till och med konfidensindikatorn för hushåll steg med 1,6 enheter till 90.

Konkurser
I oktober försattes totalt 463 aktiebolag i konkurs, vilket är en minskning med 32% jämfört med samma månad 2019 (680).
Totalt har nu 5 246 aktiebolag försatts i konkurs, under perioden januari-oktober 2020. Det är en ökning med 1% jämfört med motsvarande period 2019 (5 203).
Under oktober 2020 har det samtidigt nyregistrerats 5 500 bolag, vilket är en ökning med 29% jämfört med oktober i fjol. På årsbasis har det nyregistrerats över 45 000 aktiebolag i Sverige, en ökning med 28%.

KPI
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,3% i oktober. Det innebär en oförändrad inflationstakt jämfört med september. Lägre priser på elektricitet var det främsta bidraget till månadsförändringen, som totalt sett var oförändrad från september till oktober.

Lån; företag
Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag var 3,8% i september 2020. Efter en ökning under mars och april har tillväxttakten för lån till företag avtagit. Totalt uppgick lånen till företag till 2 488 miljarder kronor.

Lån; hushåll
I september 2020 hade hushållens lån en årlig tillväxttakt på 5,2%, vilket är ungefär samma nivå som det senaste året. Totalt 4 373 miljarder kronor lånades ut till hushållen. Bostadslånen utgjorde 82% av utlåningen och hade en årlig tillväxttakt på 5,5%. Konsumtionslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,2%.

Nyregistrerade bilar
Antalet nyregistrerade personbilar i oktober 2020 var 29 037. Det är en minskning med 4,8% jämfört med oktober 2019.
Under månaden avregistrerades samtidigt 23 114 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med exakt 5 923 fordon.
Totalt sett har 240 779 personbilar nyregistrerats under perioden januari-september 2020. En minskning med 16,2% jämfört med samma period 2019, då totalt 287 470 personbilar nyregistrerades.

Producentprisindex
Från augusti till juli steg producentprisindex med 0,4%. På exportmarknaden steg priserna med 0,5% och på hemmamarknaden med 0,2%.
På importmarknaden sjönk däremot priserna med 1,1% jämfört med augusti. Årstakten för indexet var -4,2% i september (-4,6% i augusti).

Produktionsvärdeindex
I september 2020 ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 0,4% jämfört med månaden innan. Jämfört med motsvarande månad 2019, minskade däremot produktionen med 3,7%.

Skörden
Årets totalskörd av spannmål beräknas till sex miljoner ton, vilket är i nivå med föregående år. Totalskörden är 11% större än genomsnittet de senaste fem åren.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel minskade med 11% i september, jämfört med ett år tidigare. Skoförsäljningen minskade med 22,6% jämfört med samma period.
Hittills i år har försäljningen av kläder och skor minskat med 17,1 respektive 31%, jämfört med motsvarande period 2019.

Tjänsteprisindex
Mellan andra och tredje kvartalet steg tjänsteprisindex med 0,2% och sedan det tredje kvartalet 2019 har tjänstepriserna stigit med 0,2%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 0,7%.

Utsläpp
Växthusutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 11% för andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Den främsta anledningen uppges vara minskningar av utsläpp från transportindustrin och hushållen.

Värdepapper
Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen i SEK, uppgick till 4 767 miljarder kronor i slutet av oktober. Det är en ökning med knappt 58 miljarder jämfört med september. Ökningen härstammar från penningmarknadsinstrument och obligationer, till ett värde av drygt 24 respektive 33 miljarder kronor.

Källor; bl a Konjunkturinstitutet, PostNord, SCB, UC