Ekonomi- och statistik – SM720

Ekonomi- och statistik – SM720

Publicerad
2020-11-04
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
Det totala antalet anställda uppgick till 4 547 000 i september. Detta visar på en minskning med 101 000 jämfört med september 2019. Antalet fastanställda uppgick till 3 870 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 677 000. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 106 000.

Antalet sysselsatta
Under september var antalet sysselsatta, 15-74 år, ca 5 036 000 och vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,8%. Minskningen mot september 2019 var 132 000 personer. Bland ungdomar, 15-24 år, uppgick sysselsättningen till 433 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 37,5%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september till i genomsnitt 165 miljoner per vecka. Det är en minskning med 4,7% jämfört med motsvarande månad 2019.
I hotell- och restaurangbranschen minskade antalet arbetade timmar med 28,8% jämfört med förra året och i transportbranschen var minskningen 17,6%.

Arbetskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 128,8 för arbetare och 137,5 för tjänstemän i juli 2020. Det innebär att arbetskraftskostnaden minskade med 0,1% för arbetare och ökade med 2,5% för tjänstemän, jämfört med juli 2019.

Arbetskraften
Det totala antalet personer i arbetskraften, 15-74 år, var ca 5 489 000 i september. Av dessa var 2 900 000 män och 2 590 000 kvinnor. Det relativa arbetskrafttalet uppgick till 72,8%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i september till i genomsnitt 22,1 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 6,1 miljoner timmar jämfört med föregående år. Totalt motsvarar det 553 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
Antalet arbetslösa, 15-74 år, uppgick till drygt 453 000 personer i september. Det innebär en ökning med 122 000 personer jämfört med förra året och motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3%, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter.
Det totala antalet arbetslösa ungdomar, 15-24 år, uppgick till 507 000 personer. Det är en ökning med 111 000 personer, eller 2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten var under månaden 9,2%.

BNP
Svensk BNP föll som väntat dramatiskt det andra kvartalet i år, till följd av pandemin med covid-19. Det finns nu tydliga tecken på att det blir en kraftig rekyl uppåt det tredje kvartalet.

Bytesbalansen
Vid utgången av andra kvartalet 2020 uppgick överskottet i bytesbalansen till 63,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 28,5 miljarder jämfört med andra kvartalet 2019.
Exporten och importen av varor och tjänster minskar kraftigt, medan nettot är relativt opåverkat. Kapitalavkastningen är den bidragande faktorn till det ökade bytesbalansöverskottet, då många svenska företag avstod från att lämna utdelning under andra kvartalet 2020.

E-handelsbarometern
Under augusti uppskattades att totalt 77% av svenskarna handlade via e-handel, vilket är en oförändrad siffra sedan juli. Däremot växte e-handeln med 25% jämfört med augusti 2019. Totalt handlar 34% fler på nätet på grund av corona-pandemin, medan 4% handlar mindre.

Faktorpriser
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk mefd 0,2% mellan augusti och september 2020. Årsförändringen för byggkostnaderna var 0,4%.

Finansräkenskaper
Under andra kvartalet 2020 uppgick hushållens finansiella sparande till 160 miljarder kronor, vilket är det högsta noterade beloppet någonsin.
Det finansiella sparandet för icke-finansiella bolag noterades till -9 miljarder kronor, vilket är ovanligt högt för ett andra kvartal.
Samtidigt noterades statens finansiella sparande till -59 miljarder kronor. Statens skulder ökade med 138 miljarder kronor, till totalt 2 134 miljarder.

Forskning
Uppskattningsvis utförde 3 063 företag egen FoU i Sverige 2019, varav 1 865 tjänste- och 1 198 varuproducerande företag. Endast tio av det totala antalet stod för 50% av utgifterna för egen FoU. Utgifterna uppgick till 122,7 miljarder kronor och beräknas ha ökat med 6,1 miljarder kronor från 2017 till 2019.

Försäljningsvolymen
I augusti 2020 ökade försäljningsvolymen för den totala detaljhandeln med 3%, jämfört med augusti 2019. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 1,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,1%.

Fysiska butiker
Mellan år 2017 och 2019 har antalet fysiska butiker minskat med 6%, från 34 297 till 32 351 stycken. Under år 2019 minskade dessutom antalet kedjeanslutna butiker med totalt 372 och den bransch som är värst drabbad är modehandeln.
Däremot är lågprishandeln det enda segmentet där butiksbeståndet växer; där det i fem av 17 branscher, är en lågpriskedja som öppnat flest butiker.

Gästnätter
Antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem minskade med 34% i augusti 2020, jämfört med augusti förra året. Svenska gästnätter minskade med 14% och utländska gästnätter minskade med 77%.
Totalt uppgick intäkterna för logi till drygt 1,9 miljarder kronor under augusti i år, vilket är en minskning med 46% jämfört med 2019.

Inflationstakten
I september 2020 var inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 0,3%, vilket är en nedgång från augusti, då inflationstakten var 0,7%. Månadsförändringen från augusti till september var 0,1%.

Handelsnetto
Totalt uppgick varuexporten till 104 miljarder kronor i augusti, medan varuimporten uppgick till 105,6 miljarder.
Det ger ett handelsnetto på 1,6 miljarder kronor och innebär att exporten har minskat i värde med 9% och importen har minskat med 11%.
Under perioden januari-augusti 2020 har varuexporten minskat med 8% och varuimporten har minskat med 10%, jämfört med motsvarande period 2019. Totalt värdet för exporten under perioden, uppgick till 925,8 miljarder kronor och importen uppgick till 882,2 miljarder.

Hushållskonsumtionen
Under augusti 2020 minskade hushållens konsumtion med 3,7% jämfört med augusti 2019. Under den senaste tremånadersperioden har konsumtionen minskat med 4,7%, jämfört med föregående år. Däremot ökade hushållens konsumtion med 0,3% jämfört med juli 2020.

Inköpschefsindex;
industrisektorn

PMI (Purchasing Managers Index) noterades till 55,3 i september, vilket är en ökning från uppreviderade augusti; 53,8. Detta är den femte månaden i rad som PMI ökat. Den totala industrin upplever just nu en robust orderingång och ökad produktion, trots detta dröjer nyanställning av personal.

Inköpschefsindex;
tjänstesektorn

PMI (Purchasing Managers Index) sjönk till 54,7 i september, från uppreviderade 57,3 i augusti. Detta är första gången sedan april i år som indexet sjunkit, däremot är det fortfarande i tillväxtzonen.

Industrins orderingång
Den totala orderingången ökade med 5,6% i augusti jämfört med juli. Jämfört med augusti 2019 var orderingången oförändrad. Hittills i år har den totala orderingången varit 7,2% lägre än motsvarande period 2019. Hemmamarknaden har minskat med 6,3% och exportmarknaden minskar med 7,7%.

IT-investeringar
Under år 2019 spenderade företagen totalt 72,4 miljarder kronor, i investeringar i data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara. De största företaget, med 250 anställda eller fler, stod för 70% av de totala investeringarna.

Konkurser
I september gick 353 bolag i konkurs, vilket är en minskning med 32% jämfört med september i fjol. Totalt har 4 802 aktiebolag försatts i konkurs mellan januari-september, vilket är en ökning med 3% jämfört med samma period förra året.
Under september 2020 startades det däremot totalt 4 900 nya aktiebolag, en ökning med 30% jämfört med föregående år.

Levnadsförhållanden
Totalt sett lever 4% av Sveriges befolkning i materiell och social fattigdom, enligt EUs definition. År 2019 motsvarade det ungefär 400 000 personer i Sverige. Drygt 7% av de med förgymnasial utbildning lever i materiell och social fattigdom.

Livsmedelsförsäljning
Under år 2019 uppgick försäljningen av livsmedel och drycker till totalt 305 miljarder kronor, vilket är en ökning med 9 miljarder kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en uppgång med 3%, varav prisökningen svarade för 2,8% och volymen för 0,2%.

Lån; företag
I augusti hade de icke-finansiella företagens lån från MFI, monetära finansinstitut, en årlig tillväxttakt på 4,9%. Tillväxttakten har avtagit sedan mars och april. Totalt utlånades 2 531 miljarder kronor till företag.

Lån; hushåll
Den årliga tillväxttakten för lån till hushåll från MFI, var 5,2% i augusti och totalt uppgick utlåningen till 4 350 miljarder kronor.

Medieinvesteringar
I september minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar med 28%, jämfört med september 2019. Totalt förmedlades över 1,2 miljarder kronor.
Den mediekategori som backade mest var Bio (82,6%), följt av DR/annonsblad (46%) och Utomhus/trafikreklam (43,5%). Under januari-september har medieinvesteringarna minskat med 22,2%, motsvarande 2,5 miljarder kronor.

Miljöskatt
Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan och det var hushållen som bidrog mest till dess intäkter. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2% medan de minskade med 2% från näringslivet.
Totalt sett uppgick statens intäkter för miljöskatt till 96,9 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 2% av Sveriges BNP.

Nyregistrerade bilar
Antalet nyregistrerade personbilar i september 2020 var 29 791. Det är en ökning med 7,4% jämfört med september 2019. Under månaden avregistrerades samtidigt 25 645 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med exakt 4 146 fordon.
Totalt sett har 211 742 personbilar nyregistretats under perioden januari-september 2020, vilket är en minskning med 17,6% jämfört med föregående år (då 256 977 personbilar nyregistrerades).

Nystartade företag
Under andra kvartalet 2020 startades 16 212 nya företag, vilket är en ökning med 4% jämfört med andra kvartalet 2019 (15 558 nya företag). Jämfört med andra kvartalet 2019, ökade andelen nya aktiebolag med 16%.
Totalt registrerades 36 890 nya företag under första halvåret 2020, vilket är en ökning med 8% jämfört med första halvåret 2019 (34 158 nya företag).

Producentprisindex
Från juli till augusti sjönk producentprisindex med 0,2%. På exportmarknaden sjönk priserna med 1,5% medan priserna på hemmamarknaden steg med 1,2%. På importmarknaden sjönk priserna med 1,4% jämfört med juli.
Årstakten för producentprisindex var -4,6% i augusti 2020.

Produktionsvärdeindex
I augusti 2020 minskade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 3,9%, med augusti 2019. Däremot ökade produktionen med 1,2% jämfört med juli 2020.

Restaurangindex
Totalt minskade försäljningsvolymen hos restauranger med 40,1% under andra kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Totalt har restauranger i Sverige omsatt ca 50,6 miljarder kronor under första halvåret 2020, vilket är ett tapp på 23,9% i värde gentemot motsvarande period 2019.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel minskade med 17,9% i augusti, jämfört med ett år tidigare. Skoförsäljningen minskade med 26,6% under samma månad.
Under perioden januari-augusti 2020, har försäljningen av kläder och skor minskat med 17,8% respektive 32,2%.

Värdepapper
Den totala räntebärande värdepappersskulden uppgick till 8 032 miljarder kronor i slutet av augusti, vilket är en ökning med 35 miljarder kronor sedan juli. Ökningen beror på en ökad upplåning i räntebärande värdepapper denominerade i dollar och svenska kronor.

Källor; bl a Scb, HUI Research, Konjunkturinstitutet, Svensk Handel, PostNord, Sveriges Mediebyråer samt UC.