Ekonomi och statistik i nr 1 /2020

Ekonomi och statistik i nr 1 /2020

Publicerad
2020-02-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda
I november 2019 uppgick antalet anställda till 4 690 000, vilket är en ökning med 78 000 personer. Av dessa var 3 908 000 fast anställda, en ökning med 82 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 782 000 personer.

Antalet förvärvsarbetande
Totalt sett uppgick antalet förvärvsarbetande år 2018 till 4 979 112 personer, en ökning med 1,2% jämfört med föregående år. Under år 2018 uppgick lönesumman till totalt 1 801 miljarder kronor, en ökning med 4,8% jämfört med år 2017.

Antalet sysselsatta
I november 2019 uppgick antalet sysselsatta, i åldern 15-74 år, till 5 140 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 %.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2019 till i genomsnitt 170,2 miljoner per vecka. Detta visar på en ökning av antalet arbetade timmar, jämfört med närliggande månader, som uppgick till i genomsnitt 154,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetskostnader
Det preliminära arbetskraftskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober 2019 beräknats till 130,3 och 135,3, för arbetare respektive tjänstemän. Jämfört med oktober 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7% och 2,3%, för arbetare respektive tjänstemän.

Arbetskraften
I november 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, till 5 517 000 personer. Detta är en ökning med 106 000 personer, jämfört med november 2018. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,3%, en ökning med 1 procentenhet.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2019 uppgick det till i genomsnitt 18,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 453 000 heltidsarbeten och 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
I november uppgick antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, till 378 000 personer. Detta är en ökning med 63 000, jämfört med november 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8%, vilket är en ökning med 1 procentenhet.
Antalet arbetslösa ungdomar, i åldern 15-24 år, uppgick till 109 000 medan arbetslöshetstalet var 17,9%. Av de arbetslösa ungdomarna var dock 69 000 heltidsstuderande, vilket är en ökning med 29 000 personer jämfört med november 2018.

BNP
Sveriges tillväxt under tredje kvartalet 2019 var 0,3%, jämfört med föregående kvartal. Totalt sett ökade BNP med 1,6%, jämfört med tredje kvartalet 2018.

Byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1% mellan november och december 2019. På årsbasis var faktorpriserna 2,9% högre i december 2019, än december 2018.

Bytesbalansen
Överskottet i bytesbalansen uppgick till 68,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2019, vilket är en ökning med 30,9 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2018.

Direktinvesteringar
Värdet på svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet uppgick till 3 432 miljarder kronor år 2018. Detta är en ökning med 275 miljarder kronor jämfört med år 2017. Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade med 61 miljarder kronor och uppgick i slutet av år 2018 till 3 079 miljarder kronor.

Försäljningsvolymen
Totalt sett ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 1,3% i november 2019, jämfört med november 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 0,9% och sällanköpshandeln ökade med 1,5%. Däremot minskade den totala försäljningsvolymen med 0,4% jämfört med föregående månad.

Inflationstakten
I december 2019 var inflationstakten enligt KPIF 1,7%, vilket är en oförändrad inflationstakt sedan november. Månadsförändringen från november till december var 0,4%.

Investeringar
Under tredje kvartalet 2019 gjordes investeringar i näringslivet om totalt 80,1 miljarder kronor. Den bransch som investerade mest var fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, vilka investerade totalt 34,4 miljarder kronor. Industribranschen investerade 14,8 miljarder kronor under kvartalet, varav 11,9 investerades i maskiner och inventarier.

Hushållskonsumtionen
Totalt ökade hushållens konsumtion med 2,3% i november 2019, jämfört med november 2018. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 2,8%, jämfört med samma period år 2018.

Handelsnetto
Varuexporten uppgick under november 2019 till 131 miljarder kronor och varuimporten till 128,1 miljarder kronor, vilket ger ett handelsnetto på 2,9 miljarder kronor. För samma månad föregående år var det ett överskott på 2,5 miljarder kronor.
Perioden januari-november 2019 visar ett överskott på 20,4 miljarder kronor, då varuexporten och varuimporten ökat med 5% respektive 1%, jämfört med motsvarande period 2018.

Konjunktur-
barometern

Barometerindikatorn minskade från 94,6 till 93,3 i december, vilket pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Konkurser
Under helåret 2019 föresattes totalt 7 991 svenska företag i konkurs, vilket är en ökning med 2% jämfört med helåret 2018. Totalt berördes 22 725 personer av konkurserna år 2019, en ökning med 17% jämfört med år 2018.
I december 2019 föresattes 529 företag i konkurs, vilket berörde totalt 1 869 personer i förtagen.

Konsumtion
De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 8% över genomsnittet för de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz år 2018.

Lån; företag
Totalt uppgick de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut, MFI, till 2 411 miljarder kronor i november 2019. Av dessa var 433 miljarder kronor lån utan säkerhet, blancolån.
Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag var i november 4,4%, vilket är oförändrat jämfört med oktober.

Lån; hushåll
Totalt uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut, MFI, till 4 190 miljarder kronor i november 2019. Av dessa utgjorde bostadslånen 82%, vilket är 3 429 miljarder kronor och en ökning med 16 miljarder jämfört med oktober.
Den årliga tillväxttakten för lån till hushållen var 5% i november 2019, vilket är oförändrat jämfört med oktober.

Medieinvesteringar
Under helåret 2019 minskade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 2,9% jämfört med år 2018, motsvarande drygt 450 miljoner kronor. Totalt förmedlades det investeringar för drygt 15,3 miljarder kronor under år 2019.

Nyregistrerade bilar
Under december 2019 nyregistrerades 48 356 personbilar, vilket är en ökning med 106,6% jämfört med december 2018. Drygt 73% av bilarna registrerades av företag och organisationer, där bildetaljhandeln svarade för ca 41%. Under månaden avregistrerades samtidigt 25 727 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 22 638 fordon.
För helåret 2019 har det totala antalet nyregistreringar ökat med 0,4%, jämfört med helåret 2018.

Näringsliv
Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2018. Preliminära uppgifter visar att företagens bidrag till BNP ökat med 6,7%, jämfört med 2017. Branschen för avfallshantering och återvinning ökade med 16%, tack vare ökad efterfrågan på återvunnet material.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 0,8% i november 2019, jämfört med oktober. Jämfört med november 2018 minskade däremot orderingången med 1,2%.

Produktionsvärdeindex
Den totala produktionen i näringslivet ökade med 1,8% i november 2019, jämfört med november 2018. Jämfört med oktober 2019 ökade produktionen med 0,5%.

Producentprisindex
Mellan oktober och november 2019 steg producentprisindex med 0,3%. På importmarknaden ökade priserna med 0,3% och på exportmarknaden sjönk de med 0,1%.

Räntebärande värdepapper
Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick vid utgången av december 2019 till 7 672 miljarder kronor, vilket är en minskning med 156 miljarder sedan november. Det är framför allt den minskade upplåningen i penningsmarknadsinstrument, som bidragit till denna förändring.

Skatten
Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 12 miljarder mellan deklarationsåren 2018 och 2019. Från juridiska personer ökade den slutliga skatten med 10 miljarder.

Skattesatsen
I genomsnitt höjs den totala kommunala skattesatsen för år 2020 och uppgår till 32,28%. Den kommunala skattesatsen består av både kommunal skattesats och skattesats till regioner, vilka i genomsnitt höjs med 2 öre respektive 7 öre.
Österåkers kommun är den kommun i landet med lägst total skattesats; 29,18%. Dorotea kommun har den högsta totala skattesatsen; 35,15%.

Småhuspriser
Det genomsnittliga priset för ett småhus var 3 miljoner kronor under perioden september-november 2019. På riksnivå steg småhuspriserna med nästan 2% under perioden, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med samma period år 2018 steg priserna med 4%.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel minskade med 3,3% i december 2019, jämfört med samma månad föregående år. Skoförsäljningen minskade med 9,7% under månaden. Under perioden januari-december har både kläd- och skoförsäljningen minskat, med 1,8% respektive 4,2%.

Taxeringsvärde
Det totala taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, uppgick till 10 119 miljarder kronor. Detta visar en ökning med 919,9 miljarder kronor, eller 10%, i och med 2019 års allmänna och särskilda fastighetstaxering.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman