Kraftigt minskande av butiker   Foto; Unsplash

Kraftigt minskande av butiker

Publicerad
2019-12-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Den totala andelen av fysiska butiker i detaljhandeln minskar kraftigt och den största drivkraften bakom detta är den kraftigt ökade onlinehandeln. Totalt sett minskade antalet fysiska butiker med 6% mellan åren 2017 och 2018; från 35 953 butiker till 33 688 stycken.
Det är HUI Research, som i samarbete med Handelsrådet, tagit fram denna studie. Den visar att det totalt stängdes 4 222 butiker och att det samtidigt öppnades 1 927 nya, vilket ger ett nettovärde om 2 265 färre butiker än tidigare. Den totala förändringstakten, dvs förändringen i antalet butiker i relation till hela butiksbeståndet, uppgick därmed till 17 procentenheter.

– Trots en stark konjunktur och god befolkningstillväxt utmanas butiksledet. Konsumenterna vänder sig allt oftare till digitala alternativ och det blir allt viktigare för handelns aktörer att anpassa sitt butiksnät till en ny konsumentlogik. En logik som kräver färre butiker, mindre ytor och mer centrala lägen, säger Andreas Svensson, analytiker på HUI Research.

Allt fler går med i kedjor
Studien visar dessutom att kedjorna kopplar ett allt starkare grepp om den fysiska handeln. Totalt sett ökade andelen butiker som tillhör en kedja, mellan år 2017 och 2018, med 5 procentenheter.
Det innebär att kedjorna kontrollerar 61%, motsvarande 20 454 butiker, av alla butiker i detaljhandeln. Högst andel återfinns i Västerbottens län där 71 procent av alla butiker tillhör en kedja. Studiens analys pekar även på att det finns ett samband mellan svag marknadstillväxt och ökad kedjekontroll.
I detaljhandelsbranscher och län där detaljhandelns storlek, mätt antingen som antal butiker eller omsättning, har minskat har kedjornas andel av omsättningen och butiksbeståndet ökat.

– Digitaliseringen reducerar snabbt den fysiska detaljhandeln till ett fåtal stora aktörer. Kedjorna har, till skillnad från de fria handlarna, kapital och skalfördelar som möjliggör en viss uthållighet, avslutar Andreas.

Läs mer på;
http://www.hui.se/nyheter/detaljhandelns-butiksbestand-minskar-kraftigt