Ekonomi och statistiknyheter

Ekonomi och statistiknyheter

Publicerad
2019-12-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda
Totalt uppgick antalet anställda i oktober 2019 till 4 604 000, varav antalet fast anställda var 3 876 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000. Det totala antalet anställda har ökat med 5 000 sedan oktober 2018. Antalet fast anställda har ökat med 32 000, medan antalet tidsbegränsat anställda minskat med 27 000.

Antalet sysselsatta
I oktober 2018 uppgick antalet sysselsatta, i åldern 15-74 år, till 5 138 000 och sysselsättningsgraden uppgick till 68,3%. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 696 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 443 000. Totalt har antalet sysselsatta ökat med 43 000 sedan oktober 2018.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2019 till i genomsnitt 175,1 miljoner per vecka. Detta är en minskning med 1,7 miljoner timmar per vecka, jämfört med oktober 2018.

Arbetskostnadsindex
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti 2019 beräknats till 127,1 för arbetare och 135,5 för tjänstemän. Jämfört med augusti 2018 har arbetskraftskostnaderna ökat med 2,2% för båda grupperna.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, uppgick i oktober 2019 till 5 468 000 och det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7%. Antalet män i arbetskraften var 2 870 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 598 000.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet uppgick i oktober 2019 till i genomsnitt 15,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 385 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetslösheten
Antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, uppgick till 330 000 i oktober 2019 och visar på en ökning med 21 000 arbetslösa sedan oktober 2018. Arbetslöshetstalet i oktober 2019 var 6%
Antalet arbetslösa ungdomar, i åldern 15-24 år, uppgick under månaden till 102 000 och motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4%. Av de arbetslösa ungdomarna var däremot 66 000 heltidsstuderande.

Bostadspriser
Enligt Byggnadsprisindex minskade priset på byggnationer med drygt 2% för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus år 2018, jämfört med föregående år.

Byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1% mellan september och oktober 2019. Jämfört med oktober 2018 har faktorpriserna ökat med 3%.

Fonder
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september 2019 till 4 526 miljarder kronor. Det är en ökning med 125 miljarder jämfört med föregående kvartal. Totalt bidrog hushållens direktägda fondförmögenhet med 16 miljarder till ökningen.

Företagens lager
De svenska företagens lager minskade med 3,1 miljarder kronor, i fasta priser, under tredje kvartalet 2019, jämfört med andra kvartalet. Detta motsvarar en minskning med 0,6% i volym.
Varuhandelns lager ökade med 3 miljarder kronor, en uppgång med 1,1% i volym. Industrins totala lager minskade med 6,1 miljarder kronor, en nedgång med 2,4% i volym.

Försäljningsvolymen
I september 2019 ökade försäljningsvolymen med 2,6%, jämfört med motsvarande månad år 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, och sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,9% respektive 4%.

Handelsbarometern
Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 7,3 procentenheter i Handelsbarometern för november. Indikatorn landar på 100,1 och det är den lägsta noteringen i år. För butikshandeln, både dagligvaru- och sällanköpshandeln, faller framtidsindikatorn med 6,6 procentenheter och landar på 96,3.

Handelsnettot
Under september 2019 uppgick den totala varuexporten till 127,8 miljarder kronor och varuimporten nådde 125,8 miljarder kronor. Det hela ger ett handelsnetto med ett överskott på 2 miljarder.
Under perioden januari-september 2019, är värdet för varuexporten 1 132,6 miljarder kronor och varuimporten 1 111,4 miljarder, jämfört med motsvarande period 2018 har värdet ökat med 7% respektive 2%. För perioden 2019 finns ett överskott på 21,2 miljarder kronor, medan motsvarande period år 2018 visade ett underskott på 27 miljarder kronor.

Hushållens lån
I september 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut, MFI, en årlig tillväxttakt på 4,8%. Detta innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan.
Totalt uppgick lånen hos MFI till 4 157 miljarder kronor i september 2019, en ökning med 19 miljarder och 195 miljarder, jämfört med augusti 2019 respektive september 2018.

Hushållskonsumtion
I september 2019 ökade hushållens konsumtion med 3,7%, jämfört med september 2018. Jämfört med augusti 2019 ökade konsumtionen med 0,8%. Under perioden januari- september 2019 har hushållskonsumtionen ökat med 1,2%, jämfört med motsvarande period 2018.

Inflationstakten
I oktober 2019 var inflationstakten enligt KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, 1,5%, upp från 1,3% månaden innan. KPIF var oförändrad från september till oktober. Inflationstakten enligt konsumentprisindex, KPI, var 1,6% i oktober, vilket är en ökning sedan september då den låg på 1,5%.

IT-användning
Hela 95% av Sveriges befolkning, närmare 7,7 miljoner personer i åldrarna 16-85 år, har tillgång till internet. Under det senaste året har nästan 200 000 av dessa upplevt ekonomisk förlust till följd av identitetsstöld, e-postmeddelanden från bedragare eller omdirigering till falska webbplatser.

Kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter till 91,4% under tredje kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal.

Konkursstatistik
Hela 665 aktiebolag försattes i konkurs under oktober 2019, vilket är den högsta siffran för månaden på över 20 år och 87 fler än i september. Totalt drabbades 2 751 personer av konkurserna i oktober.
Under perioden januari-oktober 2019 har 5 226 aktiebolag gått i konkurs, vilket är ca 1% högre än motsvarande period 2018, då 5 180 aktiebolag försattes i konkurs.

Lägenheter
Preliminärt påbörjades byggandet av 35 200 lägenheter under de tre första kvartalen 2019. Det är en minskning med 10% jämfört med samma period 2018, då 39 200 lägenheter började byggas.

Lönesumman
Under tredje kvartalet 2019 uppgick den totala lönesumman i Sverige till 480 miljarder kronor, en ökning med 3,7% jämfört med samma period 2018.

Medieinvesteringar; halvår
De samlade reklamköpen i nordisk media, under perioden januari-juni 2019, uppgick till 4,3 miljarder euro och har således ökat med 3,1% gentemot motsvarande period 2018.

Medieinvesteringar; månad
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 22,4% i oktober 2019, jämfört med oktober 2018. Totalt förmedlade medieinvesteringar till ett värde om drygt 1,4 miljarder kronor i oktober 2019 poch
mediekategorin Bio ökade med en tillväxt på 28,8%. Samtliga andra mediekategorier visade negativ tillväxt under månaden.

Nyregistrerade bilar
Under oktober 2019 nyregistrerades 30 493 personbilar, en ökning med 26,4% jämfört med oktober 2018. Företag och organisationer svarade för drygt 64% av de nyregistrerade bilarna. Under månaden avregistrerades däremot 30 892 personbilar, vilket betyder att personbilsparken minskade med 399 fordon.
Under perioden januari-oktober 2019 har antalet nyregistreringar minskat med 9%, jämfört med samma period 2018.

Produktionsvärdeindex
I september 2019 ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,4%, jämfört med september 2018. Produktionen inom industrisektorn ökade med 0,9% och branschen ökade med 39,2% i fasta priser, vilket bidrog med 1 procentenhet till den totala utvecklingen.

Producentprisindex
Mellan september och oktober 2019 steg producentprisindex med 0,4%. Under perioden steg priserna på hemmamarkanden och exportmarknaden, med 0,2%% respektive 0,4%. Däremot sjönk priserna på importmarknaden med 0,2%.

Prognos; julhandeln
HUI Research bedömer att försäljningstillväxten i den totala detaljhandeln kommer vara stabil i december, med en tillväxt på 3%. Totalt prognostiseras en totalförsäljning på 79,8 miljarder kronor och 7 735 kronor per person.

Rekryteringsgraden
Totalt sett fanns det ca 99 200 lediga jobb på arbetsmarknaden under tredje kvartalet 2019, vilket motsvarar en minskning med 4,1% jämfört med motsvarande kvartal 2018. Av de lediga jobben under tredje kvartalet 2019, fanns 76 100 i näringslivet och av dessa var ca 33 600 vakanser (obemannade, lediga jobb som kan tillträdas omedelbart).

Räntebärande värdepapper
Totalt uppgick den svenska räntebärande värdepappersskulden till 7 860 miljarder kronor, vid utgången av oktober 2019. Det är en ökning med 23 miljarder sedan föregående månad och tillskrivs framför allt på en ökad upplåning i penningmarknadsinstrument.

Småhuspriser
Under perioden augusti-oktober 2019 steg småhuspriserna i hela landet med 1,7%, jämfört med perioden maj-juli 2019. Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende, under perioden augusti-oktober, var drygt 3 miljoner kronor.

Sparande
Hushållens finansiella sparande under tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 miljarder kronor, vilket var lägre än motsvarande kvartal 2018. Nysparandet i finansiella tillgångar var 51 miljarder kronor, medan skulderna ökade med drygt 46 miljarder kronor. Det resulterade i ett finansiellt sparande på 4 miljarder kronor.

Tjänsteprisindex
Mellan andra och tredje kvartalet 2019 steg tjänsteprisindex med 0,7%. Sedan tredje kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,5%.

Tätort
Vid utgången av 2018 bodde hela 87% av Sveriges befolkning i någon av Sveriges 2 011 tätorter, detta jämfört med år 1800, då ca 90% av befolkningen bodde utanför tätorterna.

Utbildningskostnader
De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18% under perioden 2014-2018. Främst är det kostnaderna för grundskolan som ökat mest, med 28% trots att antalet elever endast ökat med 13%. Kostnaderna per elev i grundskolan uppgick år 2018 till totalt 115 300 kronor per år.
Jämförelsevis har förskolan ökat utbildningskostnaderna med 15%, gymnasieskolan med 14% och universitet/högskola med 9%.

Växthusgasutsläpp
Totalt släppte den svenska ekonomin ut 15,6 miljarder ton koldioxidekvivalenter under andra kvartalet 2019, en ökade med 1,1% jämfört med samma period 2018. Främst beror det på en ökning från hushållens persontransporter.

Källor; bl a SCB, HUI – Research, Konjunkturinstitutet, Sveriges mediebyråer, TU – Medier i Sverige, UC

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman