Ekonomi- och statistiknyheter

Ekonomi- och statistiknyheter

Publicerad
2019-11-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
Antalet anställda uppgick i september 2019 till 4 635 000 personer. Av dessa var antalet fast anställda 3 962 000, en ökning med 94 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 673 000 personer och minskade med 75 000 och, jämfört september 2018.

Antalet sysselsatta
Det totala antalet sysselsatta personer, i åldern 15-74 år, uppgick i september 2019 till 5 110 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2019 till i genomsnitt 174,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten
Det totala antalet arbetslösa personer, i åldern 15-74 år, uppgick i september 2019 till 391 000. Det är en ökning med 62 000 personer, jämfört med september 2018. Arbetslöshetstalet var 7,1%, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter.
Antalet arbetslösa ungdomar, i åldern 15-24 år, uppgick till 107 000. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,4% och är en ökning med 3,5 procentenheter, jämfört med motsvarande period. Av de arbetslösa ungdomarna var däremot 49 000 heltidsstuderande.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, uppgick i september 2019 till 5 501 000, en ökning med 53 000 personer, jämfört med september 2018. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,2%.

Arbetskraftskostnader
Index för den privata sektorns arbetskraftskostnader, i juli 2019, har beräknats till 128,9 för arbetare och 134,2 för tjänstemän. Jämfört med juli 2018 har arbetskraftskostnaden ökat för arbetare och tjänstemän med 2,1% respektive 2,6%.

Arbetskraftsutbudet; outnyttjat
I september 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 17,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 437 500 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden
Det relativa arbetskrafttalet för personer i åldern 20-64 år uppgick i september 2019 till 87,9%.

BNP
Sveriges BNP ökade med 0,1% under andra kvartalet 2019. Hushållskonsumtionen bidrog med 0,5% till BNP-utvecklingen.

Bostadshyra
I genomsnitt var hyran per kvadratmeter, för nybyggda hyreslägenheter, 1780 kronor förra året. Detta innebär att priset per kvadratmeter har ökat med 2,2% eller 38 kronor, jämfört med år 2017.

Byggkostnader
Mellan augusti och september 2019 var faktorprisindex för flerbostadshus oförändrat. På årsbasis ökade faktorprisindex med 3,3%.

Försäljningsvolymen
Den totala försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 2,7% i augusti 2019, jämfört med augusti 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 0,6% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4%.

Försäljning; Livsmedel
Under året 2018 uppgick den totala försäljningen av livsmedel och drycker till 296 miljarder kronor. Jämfört med år 2017 ökade försäljningen med 5,3% eller 15 miljarder kronor. Ökningen beror på att volymförsäljningen ökade med 3,1%, samtidigt som priserna ökade med 2,1%.
Gruppen mineralvatten, läskedrycker och juicer, ökade med 11% och totalt sålde den för 19,5 miljarder kronor. Volymen ökade med 8,2% och priset ökade med 2,6%.
Försäljningen av godis uppgick under året till 2 289 kronor per capita, vilket motsvarar en veckoförsäljning på 44 kronor per capita och är en ökning med två kronor per vecka, jämfört med 2017. Försäljningen av frukt ökade med en krona per capita till totalt 30 kronor i veckan.

Handelsbarometern
Framtidsindikatorn i Handelsbarometern, från Svensk Handel, sammanfattar de fysiska butikernas framtidstro när det gäller försäljning, antal anställda och framtida lönsamhet. I oktober ökade framtidstron med 2 enheter, till 102,9.

Handelsnettot
Under augusti 2019 uppgick varuexporten till 113,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,9 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto med underskott på 5,4 miljarder kronor.

Hushållens förmögenhet
Under andra kvartalet 2019 ökade hushållens finansiella nettoförmögenhet med 356 miljarder kronor, till den totala summan 10 227 miljarder kronor.

Hushållens lån
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI, monetära finansinstitut, till 4 138 miljarder kronor i augusti 2019. Totalt ökade lånen med 17 miljarder kronor jämfört med juli 2019 och 195 miljarder kronor jämfört med augusti 2018.

Hushållskonsumtionen
I augusti 2019 ökade hushållskonsumtionen med 2,9%, jämfört med augusti 2018. Jämfört med juli 2019 ökade konsumtionen med 0,8%. Under tremånadersperioden juni-augusti ökade konsumtionen med 1,8%, jämfört med motsvarande period 2018.

Högkonjunkturen är över
Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut under år 2019, för att bli balanserad år 2020. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export.
Samtidigt är investeringskonjunkturen på väg att vika i Sverige. En milt expansiv finanspolitik bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år, men trots det fortsätter arbetslösheten att öka.
Inflationen förblir betydligt lägre än 2% och Riksbanken väntas därför inte höja reporäntan vare sig i år eller nästa. Reporäntan förväntas ligga kvar på -0,25% till början av år 2022.

Inflationstakten
I september 2019 var inflationstakten enligt KPIF 1,3%, att jämföra med 1,3% i augusti 2019. KPIF steg med 0,5% från augusti till september.
Inflationstakten enligt KPI, Konsumentprisindex, var 1,5% i september 2019, en ökning från augusti då den låg på 1,4%.

Inkomstökning
Mellan år 2000 och år 2018 har kvinnors förvärvsinkomster ökat med 39% och männens med 32%. Totalt har kvinnors förvärvsinkomster ökat mer än männens i 268 av Sveriges 290 komuner.

IT-utrustning
Företagens utgifter för mjukvara, data- och teleutrustning uppgick till 61,5 miljarder kronor under 2018. Detta är en minskning med 5,5% jämfört med 2017. Däremot ökade utgifterna för leasing av IT-tjänster med 7%.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn föll från 95 i augusti 2019, till 94,6 i september. Därmed har indikatorn fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar på att stämningsläget, under ett antal månader, är och har varit svagare än normalt.

Konkurser
I september 2019 ökade konkurserna med 10%, jämfört med september 2018. Det är främst inom Detaljhandeln och Restaurang och hotell, som ökningen varit mest tydlig, med ökningar på 44% respektive 32%. Däremot har konkurserna endast ökat med 1% sedan årsskiftet.

Levnadsförhållanden
Drygt 2%, motsvarande ca 160 000 personer, av den svenska befolkningen lever i allvarlig materiell fattigdom, visar statistik för år 2018. Sverige och Luxemburg är de länder i EU som redovisar lägst andel av befolkningen, på 2% respektive 1%, medan snittet i EU ligger på 6%.

Medieinvesteringar
Under september 2019 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 15%, jämfört med september 2018. Den kategori som ökade mest var Bio, med en ökning på 111,2%. Printkategorierna går fortfarande tungt, där samtliga minskade.

Miljöskatt
Statens miljöskatteintäkter ökade med 1,4 miljarder kronor under år 2017, jämfört med föregående år.

Miljöskydd
Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 17,3 miljarder kronor under år 2018, en ökning på 12% jämfört med ett år tidigare. Främsta anledningen till ökningen är investeringar i skydd av biologisk mångfald och landskap.

Nyregistrerade bilar
Under september 2019 nyregistrerades 27 728 personbilar, en ökning med 39,4% jämfört med september 2018. Under månaden avregistrerades samtidigt 28 569 personbilar, vilket betyder att den totala personbilsparken minskade med 841 fordon.
Under perioden januari-september har antalet nyregistrerade personbilar minskat med 11,9%, jämfört med samma period 2018.

Orderingången
Den totala orderingången i industrin minskade med 1,8% i augusti 2019, jämfört med juli. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1%. Under perioden januari-augusti har orderingången varit 0,5% lägre, jämfört med motsvarande period 2018.

Producentprisindex
Mellan juli och augusti 2019 sjönk producentprisindex med 0,5%, samtidigt sjönk priserna på; importmarknaden med 1,2%, exportmarknaden med 0,9% samt hemmamarknaden med 0,2%.

Produktionsvärdeindex
Under augusti 2019 ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 2,9%, jämfört med augusti 2018. Jämfört med juli 2019 ökade produktionen med 0,6%.

Reklamprognos
Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, har sänkt sin prognos för de totala medieinvesteringarna under 2019; från en tillväxt på 3,3% till 2,8%. Under år 2020 väntas en fortsatt likartad tillväxttakt.

Räntebärande värdepapper
Den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick till 7 834 miljarder kronor i slutet av september 2019. Detta utgör en minskning med 71 miljarder kronor sedan slutet av föregående månad.

Småhuspriser
Under tredje kvartalet 2019 steg småhuspriserna med 3% på riksnivå, jämfört med andra kvartalet. Även jämfört med tredje kvartalet 2018 har småhuspriserna stigit med drygt 3%. Det genomsnittliga priset för ett småhus var ca 3 miljoner kronor under tredje kvartalet 2019.

Statens skulder
Under andra kvartalet 2019 minskade statens skulder med 16 miljarder kronor, jämfört med föregående kvartal. Totalt uppgick statens skulder vid utgången av andra kvartalet till 2 038 miljarder kronor.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och i deras e-handel, minskade med 3,3% i augusti 2019, jämfört med augusti 2018. Skoförsäljningen minskade med 10,2%, jämfört mellan samma månader.
Den ackumulerade totalförsäljningen mellan januari och augusti 2019 har minskat med 1,3% respektive 4,1%, för kläder respektive skor.