Ekonomi och fakta – SM519

Ekonomi och fakta – SM519

Publicerad
2019-08-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Anställda
I juni uppgick antalet anställda till 4 745 000. Av dessa var 3 965 000 personer fast anställda, vilket är en ökning med 101 000 jämfört med samma månad föregående år.
Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 780 000 personer, vilket är en minskning med 64 000 jämfört med juni 2018.

Antalet sysselsatta
I juni var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år totalt 5 227 000 och sysselsättningsgraden var 69,6%. Detta var andra månaden i rad som sysselsättningen inte ökade, jämfört med samma månad föregående år. Tidigare har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2019 till i genomsnitt 154,7 miljoner per vecka.

Arbetskraften
Antalet personer i arbetskraften, i åldern 15-74 år, uppgick i juni till 5 655 000. Det är en ökning med 55 000 personer, jämfört med motsvarande månad 2018. Det relativa arbetskraftstalet var 75,3%.

Arbetskraftskostnaderna
Det preliminära arbetskostnadsindexet, AKI, för den privata sektorn har för maj beräknats till 131,3 för arbetare och 134,5 för tjänstemän. Sedan maj 2019 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9% för arbetare, respektive 2,5% för tjänstemän.

Arbetslösheten
Det totala antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, uppgick i juni till 527 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6% och visar på en ökning av antalet och andelen arbetslösa, jämfört med närliggande månader.

Barometerindikatorn
I juli föll barometerindikatorn till 96,8, från 98,1 i juni. Nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.
Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, medan hushållens förtroende för ekonomin steg, för andra månaden i rad.

BNP
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 0,1% andra kvartalet, jämfört med första kvartalet. Nedgången förklaras främst av fasta bruttoinvesteringar. Jämfört med andra kvartalet 2018 ökade BNP med 1,4%.

Byggkostnaderna
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,6% mellan april och maj 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 4,1%.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,8% i juni, jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 1,4% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8%.

Handelsbarometern
Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet ökade med 1,8 enheter, till index 96,7 i juli. Samtidigt minskar e-handlarnas framtidstro med 12,3 enheter under månaden, till index 104,3.

Handelsnettot
Under juni månad uppgick varuexporten till 122,5 miljarder kronor och varuimporten till 119,6 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 2,9 miljarder.
Varuexporten har under årets första halvår ökat med 8% till 770,9 miljarder kronor, medan varuimporten ökat med 2% till 744,2 miljarder, jämfört med första halvåret 2018. Handelsnettot för januari-juni 2019 gav således ett överskott på 26,7 miljarder kronor.

Hushållskonsumtion
Hushållens konsumtion minskade med 1,0% i maj, jämfört med maj 2018. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,1% jämfört med samma period föregående år.
Mätt i säsongrensade tal minskade hushållskonsumtionen med 0,9% jämfört med april i år.

Hushållens lån
I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut, MFI, en årlig tillväxttakt på 4,9%. Det innebär att tillväxttakten minskade med 0,1% jämfört med i maj. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 109 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 24 miljarder jämfört med maj och 193 miljarder jämfört med juni 2018.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 1,7% i juni 2019 (2,1% i maj). KPIF sjönk med 0,1% från maj till juni. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,8% i juni. Det är en sänkning sedan maj då inflationstakten var 2,2%.

Konkurser
Under juli försattes 449 bolag i konkurs, en minskning med 22% jämfört med samma månad i fjol. Under perioden januari-juli, har konkurserna minskat med 2% jämfört med motsvarande period 2018.

Nyregistrerade bilar
Under juni månad nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8% jämfört med motsvarande månad föregående år. Under månaden avregistrerades samtidigt 27 381 personbilar, vilket betyder att den sammanlagda personbilsparken minskade med 2 430 bilar.
Under perioden januari-juli, har nyregistreringarna minskat med 19,2% jämfört med motsvarande period 2018.

Modehandeln
Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i butik och deras e-handel, ökade med 2,1% i juni jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen ökade med 1,5% under månaden. För årets första halvår summeras en nedgång om 2,1% för kläder och 2,6% för skor.

Orderingången
Industrins totala orderingång ökade med 7,5% i juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Jämfört med maj ökade orderingången med 0,2%. Hemmamarknaden ökade med 2,4%, medan exportmarknaden minskade med 0,7%.

Prisbasbeloppet 2020
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor. Det innebär, att prisbasbeloppet för år 2020 är 800 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2019.

Produktionen
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,8% i juni, jämfört med juni föregående år. Jämfört med maj 2019 minskade produktionen med 0,2%

Räntebärande värdepapper
Den totala skuldstocken för räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor minskade med 21 miljarder kronor i juni, jämfört med föregående månad. Bakom minskningen ligger främst räntebärande värdepapper denominerade i dollar. Det beror till största delen på att kronan förstärkts mot dollarn.

Småhuspriser
Under tremånadersperioden maj-juli steg småhuspriserna med nästan 3%, jämfört med den föregående tremånadersperioden februari-april. Jämfört med motsvarande period 2018 steg småhuspriserna med 3%. Genomsnittspriset för ett småhus var under perioden 3 miljoner kronor.

Källor; bl a SCB, TU – Medier Sverige, Svensk Handel mf.