Ekonomi och statistik

Ekonomi och statistik

Publicerad
2019-06-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda
I mars var antalet anställda personer 4 589 000, av dessa var 3 884 000 fast anställda och 705 000 var tidsbegränsat anställda.

Antalet sysselsatta
I mars ökade antalet sysselsatta personer, 15-74 år, med 59 000 och uppgick till 5 098 000. Av dessa var 2 439 000 kvinnor och 2 659 000 män. Sysselsättningsgraden uppgick till 68%.

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2019 till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka, vilket motsvarar en ökning med 2,4% jämfört med mars 2018.

Arbetslösheten
Det totala antalet arbetslösa personer, 15-74 år, uppgick i mars 2019 till 391 000, en ökning med 39 000 jämfört med mars 2018 och motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1%. Bland ungdomarna, 15-24 år, var 130 000 arbetslösa, men 95 000 av dem var heltidsstuderande.

Arbetskraften
Antalet personer, 15-74 år, i arbetskraften ökade med 99 000 i mars och uppgick till 5 489 000. Av dessa var 2 619 000 kvinnor och 2 870 000 män. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,8 procentenheter till 73,2%.

Arbetskraftskostnaderna
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2019 beräknats till 128,7 för arbetare och 132,5 för tjänstemän. Sedan februari 2018 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,7% för arbetare respektive 2,0% för tjänstemän.

Arbetskraftsutbudet, outnyttjat
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,5 miljoner timmar per vecka och motsvarar 413 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Barometerindikatorn
I april steg barometerindikatorn med 0,8%, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Biobränslen
Användning av biomassa av total bränsleanvändning i den svenska ekonomin har ökat från 37% 2008 till 47% 2017. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen har minskat med ungefär 12% under perioden 2008-2017, samtidigt som den svenska ekonomin har växt med 17%. Utsläppsminskningen har dock avstannat de senaste åren och 2017 ses en ökning jämfört med året innan.

Bostäder
Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december 2018 till 4 924 792. Dessa fördelas på 2 081 112 lägenheter (42%) i småhus, 2 508 679 lägenheter (51%) i flerbostadshus, 253 821 lägenheter (5%) i specialbostäder samt 81 180 (2%) i övriga hus.

Budget för FoU
Under helåret 2019 beräknas 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling, FoU. Det motsvarar 3,6% av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,75% av BNP.
Prognosen, som baseras på höstbudgeten för år 2019, visar att de statliga anslagen till FoU ökar med 805 miljoner kronor jämfört med prognosen för år 2018.

Byggkostnaderna
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 1,1% mellan mars och april 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 4,2%.

Event och sponsring
Investeringarna i events och sponsring/företagssamarbeten ökade med 5% under år 2018 och den samlade omsättningen under året uppgick till 14,8 miljarder kronor.

Företagens lager
Svenska företags lager ökade med 19,6 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2019. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,8% i volym.

Försäljningsvolymen
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,9% i mars 2019 jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln, exklusive Systembolaget, ökade med 0,9% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,0%.

Handelsnettot
Varuexporten uppgick under mars 2019 till 132,9 miljarder kronor och varuimporten till 125,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,0 miljarder kronor.

Hushållskonsumtion
I mars ökade hushållens konsumtion med 0,4%, jämfört med mars 2018. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,4%, jämfört med samma tremånadersperiod 2018. Hushållskonsumtionen minskade dock med 0,2% i mars, jämfört med februari.

Hushållens lån
I mars 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,0%, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med februari.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 2,0% i april 2019 (1,8% i mars). KPIF steg med 0,6% från mars till april. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,1% i april, vilket är en ökning sedan mars då inflationstakten var 1,9%.

Import och export
En försvagning av kronan mellan februari och mars höjde import- och exportpriserna. På importmarknaden bidrog även fortsatt högre priser på råolja till uppgången. Prisuppgångar på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog till uppgången på exportmarknaden. Lägre priser på elektricitet motverkade uppgången på samtliga marknader.

Konkurser
Under mars försattes 614 företag, medräknat enskilda näringsidkare, i konkurs och berörde 1 746 anställda. På årsbasis har konkurserna ökat med 10%, då 556 företag försattes i konkurs i mars 2018.

Lägenheter
Under år 2018 färdigställdes totalt 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, vilket är 20% fler än året innan och det högsta antalet sedan år 1973, då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara.
I småbostadshus färdigställdes ytterligare 12 032 lägenheter, vilket däremot är något färre än år 2017. Utöver detta gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder under år 2018 uppgår därmed till 58 371 lägenheter.

Läsarintäkter
Morgontidningarnas intäkter från prenumerationer och tidningsköp ökade med ca 9% år 2018, jämfört med föregående år. Tidningarnas sammanlagda intäkter ökade med 3%, jämfört med 2017. Det visar ny statistik från TU – Medier i Sverige.
Statistiken visar att läsarna stod för 59% av intäkterna, att annonser i tryckta kanaler stod för 33% och att digitala annonser stod för 8%.

Nyregistrerade bilar
Under april nyregistrerades 31 451 personbilar, en minskning med 11,7% jämfört med april 2018. Samtidigt avregistrerades 23 138 personbilar, vilket innebär att personbilsparken sammantaget ökade med 8 313 fordon.

Näringsliv
Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under år 2017. Företagen ökade bidraget till BNP med 5% och nettoomsättningen ökade med knappt 7% till 8 546 miljarder kronor. Drygt 2 872 000 personer sysselsattes inom näringslivet.

Ojämn fördelning
Något fler kvinnor blev invalda i riksdagen 2018 jämfört med föregående val, men fem av åtta riksdagspartier har en ojämn könsfördelning. Andelen unga, äldre, utrikes födda, lågutbildade och personer med lägre inkomster är mindre bland de folkvalda än bland de röstberättigade i stort.

Orderingången
Industrins totala orderingång minskade med 4,9% i mars jämfört med februari. Jämfört med mars föregående år minskade orderingången med 8,1%.

Småhus vanligare
Det är fler hushåll i Sverige som bor i flerbostadshus än i småhus. År 2018 bodde drygt 48% av hushållen i flerbostadshus och 44% i småhus. Övriga hushåll bor exempelvis i en specialbostad som kan vara en studentlägenhet eller ett äldreboende.

Småhuspriser
Under första kvartalet 2019 sjönk småhuspriserna med 1%, jämfört med fjärde kvartalet 2018. På årsbasis är däremot priserna oförändrade. Störst prisnedgång redovisas i Västerbottens och Norrbottens län med 5% vardera, följt av Uppsala län med 4%. Priserna i Dalarnas och Kronobergs län steg med 3% respektive 2%.
Genomsnitts priset för ett småhus på landet var närmare 3,1 miljoner kronor under första kvartalet.

Stilindex
Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel minskade med 2,1% i april, jämfört med april 2018. Skoförsäljningen minskade under samma period med 11,5%.

Tjänstepriser
För femte kvartalet i rad har tjänsteprisindex stigit med 0,3% från fjärde kvartalet 2018 till första kvartalet 2019. Sedan första kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 1,6%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 1,7%.

Produktionsvärdeindex
I mars ökade produktionsvärdeindex för det totala näringslivet med 1,1% jämfört med mars föregående år. Jämfört med februari 2019 minskade produktionen med 0,5%.

Yrkeshögskolan
Antalet behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildningar med start 2018 ökade jämfört med tidigare år. Samtidigt fanns det under 2018 fler utbildningar att söka. Det innebär att antalet behöriga sökande per utbildningsplats sjönk något till 1,8 behöriga sökande per utbildningsplats.