Ekonomi och statistik – december

Ekonomi och statistik – december

Publicerad
2018-12-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet sysselsatta ökar
Antalet sysselsatta ökade i oktober 2018 med 108 000 jämfört med oktober 2017. Arbetslöshetstalet minskade med 0,8 procentenheter till 5,5%. Säsongrensade och utjämnade data visade på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,3%.

Arbetskraftskostnaderna ökade
I augusti 2018 beräknades arbetskraftskostnadsindex för den privata sektorn till 124,4 för arbetare och 130,6 för tjänstemän, vilket är en ökning med 2,2% respektive 3,2% jämfört med augusti 2017.

Byggkostnaderna ökade
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,2% mellan september och oktober 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,6%.

Byggmaterialhandeln ökade
Bygg- och järnindex visar att försäljningen under oktober 2018 ökade med 8,5%, jämfört med motsvarande månad 2017. Totalt är den ackumulerade tillväxten för perioden januari – oktober 3,1%.

Fondförmögenheten ökar
Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september 2018 till 4 107 miljarder kronor. Det är en ökning med 129 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 22 miljarder kronor till ökningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Färre påbörjade lägenheter
Preliminärt påbörjades byggandet av 39 100 lägenheter under de tre första kvartalen 2018. Det innebär en minskning med 16% jämfört med samma period 2017, då 46 700 lägenheter började byggas.

Företagens FoU ökar
Forskning och utveckling (FoU) ökade bland svenska företag 2017. Utgifterna för egen FoU i företagssektorn uppgick till knappt 111 miljarder kronor under året, en ökning med 12% sedan 2015. Även antalet årsverken inom FoU-verksamheten ökade med jämförbara tal.

Företagens lager minskade
Svenska företags lager minskade med 5,8 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2018. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,1% i volym.

Försäljningsvolymen ökade
I september 2018 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 2,1%, jämfört med september 2017. I dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 1,5% och i sällanköpsvaruhandeln ökade den med 2,6%.
Däremot minskade försäljningen med 02,% under tremånadersperioden juli-september, jämfört med april-juni.

Hushållen lånade mindre
Hushållens finansiella sparande var 27 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018, vilket är högre än motsvarande kvartal 2017. En orsak till det högre finansiella sparandet var den lägre låneökningen.

Högt index
Producentprisindex, producentpriserna på både hemma- och exportmarknaden, har mellan september 2017 och september 2018 stigit med 10,1%. För import- och exportmarknaderna har motsvarande ökningar varit 15,2% respektive 13,4%.

Högt valdeltagande
Valdeltagandet ökade för fjärde valet i rad i 2018 års allmänna val. Årets valdeltagande var 87,2%, vilket är det högsta valdeltagandet i ett riksdagsval sedan 1985. 37% av de röstberättigade personerna valde att förtidsrösta, vilket är 2% högre än valet 2014.

Kronan försvagad
Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 2,8%, mot euron samt den danska kronan med 2,2% och mot det brittiska pundet med 1,1%. Mot den norska kronan var växelkursen oförändrad. Siffrorna är baserade på perioden från augusti till september 2018.

Lägre tillväxttakt för lån
I september 2018 hade hushållens lån från MFI, monetära finansinstitut, en årlig tillväxttakt på 5,9%, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med augusti.
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 963 miljarder kronor i september, en ökning om 20 miljarder jämfört med augusti och 212 miljarder jämfört med september 2017.
Den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag var i september 7%, en minskning om 0,2 procentenheter jämfört med augusti. Totalt uppgick utlåningen till företagen till 2 298 miljarder kronor.

Minskad stålproduktion
Under oktober 2018 uppgick den svenska råstålsproduktionen till 394 000 ton, vilket är en minskning på 15% jämfört med oktober 2017. Under perioden januari-oktober 2018 har det producerats 3 918 000 ton råstål i Sverige, vilket är en minskning med 3,8% jämfört med motsvarande period 2017.

Nyregistrerade bilar
Under oktober månad 2018 nyregistrerades 24 128 personbilar, en minskning med 27,4% jämfört med oktober månad föregående år.

Oförändrad konsumtion
Hushållens konsumtion förblev oförändrad i september, jämfört med september föregående år. Under senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,2%, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal, ökade hushållskonsumtionen med 0,1% jämfört med augusti.

Oförändrad orderingång
Industrins totala orderingång var oförändrad i september 2018 jämfört med augusti. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,4%.

Skyhöga intäkter
Under tredje kvartalet 2018 ökade morgonpressens digitala annonsintäkter med 19,4%, jämfört med motsvarande period 2017. Totalt sett investerades 229 miljoner kronor i morgonpressens digitala annonser under kvartalet.
Räknas de tre första kvartalet under året 2018 ihop, har totalt 636 miljoner kronor investerats.

Stigande småhuspriser
Småhuspriserna steg med nästan 2% under den senaste tremånadersperioden augusti – oktober 2018, jämfört med den föregående perioden maj – juli 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1%.

Stigande tjänstepriser
Tjänsteprisindex steg med 0,7% från andra till tredje kvartalet 2018. Motsvarande kvartalstakt föregående kvartal var 0,4%. Sedan tredje kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 1,5%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 0,7%.

Svag krona minskar marginalerna
Modehandeln har haft ett hitintills trögt år, där det redovisas minussiffror i både kläd- och skohandeln. Försäljningen minskade med 2,3% respektive 1,3% under perioden januari-augusti 2018.
Den svaga valutakursen för den svenska kronan har påverkat både modehandelns priser och marginaler negativt, då de flesta inköpen görs i dollar. Importpriserna steg med 2,3% mellan maj och augusti, samtidigt som priserna i butik endast ökade med 0,2%.

Sysselsättning i bilindustrin
Det tredje kvartalet 2018 ökade antalet anställda i svensk bilindustri med 2,8%, jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,7% och antalet lediga jobb ökade med 5,8%.

Sysselsättningen ökar
Under tredje kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 183 000 personer, en ökning med 79 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 69,4%. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 139,7 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,1 miljoner timmar. Andelen arbetslösa uppgick till 6,1%, vilket motsvarar 335 000 personer.

Tillväxt i byggvaruhandeln
Under perioden januari-september 2018 ökade försäljningen inom den byggrelaterade detaljhandeln med 2,3%, jämfört med motsvarande period 2017. Årets tillväxt förklaras av att 2017 års kraftiga bostadsbyggande fortfarande ger ett utfall under 2018.

Utsläppen ökar
Under det andra kvartalet 2018 ökade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1%, jämfört med motsvarande period 2017. Det beror främst på ökningar från tillverkningsindustrin, samtidigt som utsläppen från el-, gas- och värmeverken minskade.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,0% i september 2018 jämfört med september föregående år. Jämfört med augusti ökade produktionen med 0,2%.

Ökade investeringar
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 4% under oktober 2018, jämfört med oktober 2017. Totalt förmedlades närmare 1,8 miljarder kronor och månadens vinnande kategori, med en tillväxt på 20%, var Utomhus/trafikreklam.

Ökat kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2018 jämfört med det andra kvartalet 2018.

Ökning av konkurser
Under oktober 2018 ökade antalet bolagskonkurser med 6%, jämfört med motsvarande månad 2017. Detaljhandel är starkare och inom segmentet minskade antalet konkurser med 17%, däremot ökade antalet konkurser inom byggbranschen med 7%.
Under perioden januari – oktober 2018 har antalet konkurser ökat med 12%, jämfört med samma period 2017.

Överskott på handelsnetto
Under september 2018 uppgick varuexporten till 122,3 miljarder kronor och varuimporten till 120,9 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor, vilket är 1 miljard lägre än september 2017, då handelsnettot var 2,4 miljarder kronor.