Ekonomi och statistik

Ekonomi och statistik

Publicerad
2018-11-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet anställda ökade
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 119 000 i september 2018, vilket är en ökning med 67 000 jämfört med september 2017. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 868 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 330 000 och arbetslöshetstalet var 6,0%. Data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökade och uppgick till 6,5%.

Bygghandeln minskade och ökade
Bygghandeln backade under juli i år med 0,5%, då värmen slog rekord, men i augusti ökade försäljningen med 3,7%. Detta innebär även att den totala tillväxten sedan årets början ligger på 2,6%. Totalt ökade tillväxten under sommarmånaderna med 1,8%.

Byggkostnaderna ökade
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1% mellan augusti och september 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,7%.

Dämpad stålproduktion
I september 2018 uppgick den svenska råstålsproduktionen till 280 000 ton, vilket är en minskning om 37% jämfört med september 2017. Under perioden januari-september har det producerats 3 524 000 ton råstål i Sverige, vilket innebär att den totala produktionen har sjunkit med 2,4%, jämfört med samma period 2017.

Efterfrågan på arbetskraft
En prognos från rekryteringsföretaget Manpower visar att arbetsgivare inom både Parti- och detaljhandeln samt Tillverkningsindustrin, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft, under fjärde kvartalet 2018. Inom båda branscherna förväntas en ökad efterfrågan om 16%. Prognosen för Sverige i sin helhet ligger på +8%.

Fler obetalda skulder
Kronofogdemyndigheten fick under första halvåret 2018 in drygt 13% fler krav på obetalda skulder, jämfört med samma period 2017. Totalt sett fick Kronofogdemyndigheten in 587 000 krav på obetalda skulder under perioden januari-juni 2018.

Fler privata företag inom välfärd
Totalt stod andelen privata företag inom vård, omsorg och skola för drygt 18% av den totala verksamheten under år 2016. Samma år tillkom närmare 3 000 nya företag inom välfärdssektorn och totalt sett uppgick antalet företag inom sektorn till 64 400.

Färre nyregistrerade bilar
Under september 2018 nyregistrerades 19 886 personbilar, en minskning med 38,9% jämfört med september 2017. Mellan januari och september i år har nyregistreringen av personbilar ökat med 0,2%, jämfört med motsvarande period 2017.

Försäljningsvolymen ökade
Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 2,0% i augusti 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln (exklusive Systembolaget) minskade med 0,2%, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3%.

Handelsnettot på minus
Under augusti 2018 uppgick varuexporten till 113,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,8 miljarder kronor, vilket ger ett handelsnetto på -5,3 miljarder kronor. Perioden januari-augusti 2018 gav ett underskott på 22,4 miljarder kronor, då varuexporten endast ökat med 11% i år, jämfört med varuimporten som ökat med 13%.

Hushållskonsumtionen ökade
Mellan juli och augusti ökade hushållens konsumtion med 1,5% och mellan augusti 2017 och augusti 2018 ökade hushållskonsumtionen med 0,3%. Under den senaste tremånadersperioden minskade däremot konsumtionen med 1,3%, jämfört med föregående tremånadersperiod.

Högt hushållssparande
Under andra kvartalet 2018 uppgick hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, till 59 miljarder kronor. Normalt är hushållssparandet högt under detta kvartal, eftersom merparten av aktieutdelningarna sker då. Hushållen sparade främst på bankkonton och i tjänstepension, 53 respektive 44 miljarder kronor, vilket är i linje med i fjol.
Sparandet i aktier och fonder summerades till 7 miljarder kronor. Nettoköpen av bostadsrättsandelar har mattats av och uppgick till 8 miljarder, vilket är 4 miljarder lägre än under motsvarande period föregående år.

Inflationstakten i september
Inflationstakten enligt KPIF var 2,5% i september 2018 (2,2% i augusti). KPIF steg med 0,5% från augusti till september. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3% i september (2,0% i augusti).

Lyft i september
Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7. Den visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin. Framför allt är det ett lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn.

Lägst materiell fattigdom
Drygt 1,0% av Sveriges befolkning lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EUs definition. Genomsnittet för EU är 7%. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med de som arbetar.

Medieinvesteringarna på högtryck
Under september 2018 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 1,6% jämfört med september 2017. Hittills i år har medieinvesteringarna ökat med 6,7%, viket motsvarar drygt 690 miljoner kronor.
Mediekategorin Radio visade en positiv tillväxt om 23,9%, vilket gjorde kategorin till månadens vinnare. Under september 2018 förmedlades drygt 1,4 miljarder kronor.

Mer bebyggd mark
Mellan åren 2010 och 2015 ökade den bebyggda marken i Sverige med knappt 3% eller ca 31 000 hektar. Av de 31 000 hektar som den bebyggda marken växte, stod infrastruktur för nästan 52% och bostäder för sammanlagt 37%. Totalt utgår den bebyggda marken omkring 2,9% av landets totala areal.

Miljöskyddskostnaderna ökar
Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 15,4 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med 11% jämfört med 2016, främst beroende på ökade löpande kostnader. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Minskad orderingång
Industrins totala orderingång minskade med 4,9% i augusti 2018, jämfört med juli 2018. Jämfört med augusti 2017 ökade däremot orderingången med 2%.

Producentpriserna oförändrade
Producentpriserna totalt var oförändrade mellan juli och augusti 2018. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 0,4%, medan priserna på exportmarknaden steg med 0,1%. På hemmamarknaden var priserna oförändrade.

Skohandeln ökade
Under augusti 2018 ökade den totala försäljningen av skor, i fysisk handel, med 3,1% jämfört med augusti 2017. Under samma månad minskade försäljningen av kläder i den fysiska handeln med 1,4%, jämfört med augusti 2017.
Under perioden januari-augusti har sko- och klädhandeln sjunkit med 1,2% respektive 2,3%, jämfört med motsvarande period 2017.

Stigande småhuspriser
Småhuspriserna steg i 15 av 21 län med 2% under tredje kvartalet 2018, jämfört andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1%.

Svag försäljning i september
Försäljningen av kläder minskade med 4,1% i september 2018, jämfört med september 2017. Skoförsäljningen minskade med 6,7% under samma månad och jämfört med motsvarande.
Under perioden januari-september har försäljningen för kläder och skor minskat med 2,5% respektive 2%. Sifforna omfattar både försäljning i butik och e-handel.

Sveriges ekonomi växer
Sveriges ekonomi visade en god tillväxt andra kvartalet, med en betydligt högre BNP-utveckling än genomsnittet för EU-länderna. Det var främst lagerinvesteringarna och hushållskonsumtionen, som drog upp kvartalets BNP-tillväxt, medan utrikeshandeln och de fasta bruttoinvesteringarna höll tillbaka den. Produktionen i näringslivet var fortsatt hög andra kvartalet.

Ökad försäljning av livsmedel
Den totala försäljningen av livsmedel och drycker under år 2017, uppgick till 281 miljarder kronor, en ökning om 10 miljarder kronor och 3,7% jämfört med år 2016.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 2,3% i augusti 2018, jämfört med augusti 2017. Jämfört med juli 2018 ökade produktionsvärdeindex med 0,3%.

Ökade miljöskatteintäkter
Under året 2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 5 miljarder kronor, jämfört med år 2105. Till störst del beror det på ökade intäkter från energiskatten på bränsle och el, vilka står för närmare 80% av de totala miljöskatteintäkterna.
Bränsleskatten och elskatten stod för drygt 3 respektive 1 miljarder kronor, av den totala ökningen om 5 miljarder kronor.

Ökar mer för kvinnor
Mellan åren 1991-2017 ökade den sammanräknade förvärvsinkomsten med 56%. Medianinkomsten för kvinnor ökade med 67%, medan medianinkomsten för män endast ökade med 47%. Vilket innebär att kvinnors inkomst har gått från att vara 67,6% av mäns inkomst år 1991, till att vara 76,7% av mäns inkomst år 2017.

Ökning av inkassoärenden
Under andra kvartalet 2018 ökade antalet inkassoärenden i Sverige med 33%, jämfört med samma period 2017. Antalet inkassoärenden hos personer över 60 år har ökat med 50%, samtidigt som det genomsnittliga beloppet hos dessa ökat med 30%.

Överskott i finanserna
År 2017 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 71 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 870 miljarder kronor. Det innebär att Sverige klarar EUs konvergenskriterier. Jämfört med 2016 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med 22 miljarder kronor.

Källor finns att läsa om i Screen&Marknaden nr. 7-2018