Ekonomi-nyheter

Ekonomi-nyheter

Publicerad
2018-10-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Aktieförmögenheten ökar
Aktier noterade på svenska marknadsplatser värderades till 7 015 miljarder kronor vid utgången av juni 2018, vilket är en ökning med 17 miljarder kronor sedan utgången av december 2017. Totalt sett fanns 825 bolag noterade vid utgången av juni

Antalet sjukdagar minskade
Under andra kvartalet 2018 minskade antalet sjukdagar per anställd med 1,4%, vilket motsvarar 0,02 dagar, jämfört med andra kvartalet 2017. Det totala antalet sjukdagar under perioden var 1,29 dagar per anställd.

Antalet sysselsatta ökade
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, en ökning om 56 000 personer jämfört med augusti 2017. Sysselsättningsgraden för augusti 2018 uppgick till 69,2%.
Under månaden uppgick antalet arbetslösa, i åldern 15-74 år, till 337 000 personer och ger ett arbetslöshetstal på 6,1%.

Arbetskraftskostnaderna ökade
För juni 2018 har arbetskraftskostnadsindex beräknats till 128,8 för arbetare och 131,2 för tjänstemän, inom den privata sektorn. Sedan juni 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 3% och 3,5% för arbetare respektive tjänstemän.

Arbetslösheten minskade
Under andra kvartalet 2018 ökade antalet sysselsatta i ålder 15-74 år med 86 000 personer, jämfört med motsvarande period 2017. Totalt var antalet sysselsatta 5 120 000 personer. Procentmässigt ökade sysselsättningsgraden med 0,6 procentenheter till 68,7%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 161 miljoner timmar per vecka.

Barometerindikatorn
I augusti 2018 steg barometerindikatorn från 109,7 i juli, till 111,5. Den höga nivån pekar på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin och det är nu tredje månaden i rad som indikatorn stiger.

BNP steg
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, steg med 0,8% andra kvartalet 2018, jämfört med föregående kvartal. Främst var det lagerinvesteringar som bidrog till uppgången. Jämfört med andra kvartalet 2017 steg BNP med 2,5%.

Digitala annonsintäkter ökade
Under andra kvartalet 2018 ökade de digitala annonsintäkterna hos morgonpressen med 5,5%, jämfört med motsvarande period 2017. Landsortspressens intäkter ökade med 13,9%, medan storstadspressens intäkter minskade med 10%.
Morgonpressens samlade annonsintäkter från den tryckta tidningen minskade under perioden med drygt 11%, jämfört med motsvarande period 2017.

Dämpad folkökning
Vid halvårsskiftet 30 juni 2018 var Sveriges folkmängd 10 171 524 personer, en ökning om 51 282 personer jämfört med årsskiftet 31 december 2017. Ökningen var däremot lägre än de två föregående årens stora folkökningar.

Export och import ökade
Under andra kvartalet 2018 ökade varuexporten med 5% i volym och varuimporten ökade med 9% i volym, jämfört med motsvarande period 2017.

Fondförmögenheten ökar
Den totala fondförmögenheten vid utgången av andra kvartalet 2018 uppgick till 3 397 miljarder kronor, en ökning om 174 miljarder jämfört med utgången av första kvartalet 2018. Av dessa bidrog hushållens direktägda fondförmögenhet med 32 miljarder kronor.

Fordonsindustrin ökar
Under andra kvartalet 2018 ökade antalet anställda i fordonsindustrin med 2,6%, jämfört med samma period 2017. Lönesumman ökade med 5,7% och antalet lediga jobb ökade med 10,4%.

Färre påbörjade lägenheter
Preliminärt påbörjades byggandet av ca 30 950 lägenheter under första halvåret 2018, en minskning om drygt 10% jämfört med samma period 2017. Under perioden påbörjades ca 24 350 lägenheter i flerbostadshus samt 6 600 lägenheter i småbostadshus.

Företagens lager ökade
De svenska företagens lager ökade med 3 miljarder kronor under andra kvartalet 2018, vilket motsvarar en uppgång med 0,6% i volym. Varuhandelns lager ökade med 0,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en oförändrad procentuell utveckling. Industrins lager ökade däremot med 2,9 miljarder kronor, en uppgång med 1,2% i volym.

Försvagad krona
Den genomsnittliga kursen för euron under andra kvartalet 2018 var 10,27 kronor, en försvagning i den svenska kronan mot första kvartalet då kursen var 9,96 kronor. Mot dollarn försvagades kursen med 0,68 öre, då en dollar i genomsnitt kostade 8,79 kronor i andra kvartalet, kontra 8,11 kronor under första kvartalet.

Försäljningsvolymen minskade
Under juli 2018 minskade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 1,2%, jämfört med juli 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8%, medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,8%.

Handelsnettot
Både varuexporten och varuimporten uppgick till 108,2 miljarder kronor under juli 2018. Det ger ett handelsnetto på 0 kronor.

Industrins orderingång ökade
Totalt ökade orderingången i industrin med 9,8% i juli 2018, jämfört med föregående månad. Hemmamarknaden ökade med 6,7% och exportmarknaden ökade med 11,5%. Jämfört med juli 2017 ökade orderingången med 9,4%.

Inflationstakten oförändrad
Inflationstakten enligt KPIF var 2,2% i augusti 2018, vilket är oförändrat från i juli. KPIF sjönk med 0,2% från juli till augusti. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0% i augusti (2,1% i juli).

Inkomstskillnader
Den reala ekonomiska standarden har ökat med 60%, mellan år 1991 och 2016, vilket framkommer i den årliga inkomstrapporten från Statistiska Central Byrån, SCB. Det framkommer att kvinnors medianinkomst för år 2016 var 82% av männens, i åldersgruppen 20-64 år. Däremot har inkomsten för kvinnor ökat med 37%, jämfört med en ökning om 28% för män.

Medieinvesteringarna ökar
Under augusti 2018 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 1,7% jämfört med augusti 2017. Totalt förmedlades det drygt en miljard kronor under augusti. Månadens vinnare blev bio, online video och radio, medan dagspress var den kategori som hade det tuffast.

Minskad hushållskonsumtion
Hushållskonsumtionen minskade med 0,1% under juli 2018, jämfört med juli 2017. Mellan juni och juli 2018 minskade konsumtionen med 2,1% och under tremånadersperioden maj-juli, minskade konsumtionen med 0,4% jämfört med föregående tremånadersperiod.

Minskat överskott
Bytesbalansen visade ett överskott på 10 miljarder kronor under andra kvartalet 2018, vilket är en minskning då överskottet uppgick till 36 miljarder kronor under andra kvartalet 2017.
Minskningen förklaras främst av minskade överskott i handelsbalans och tjänstebalans, samt ett ökat underskott i avkastning på kapital.

Nya bilar minskade
Under augusti 2018 nyregistrerades 25 765 personbilar, en minskning om 17,9% jämfört med augusti 2017. Under perioden januari-augusti 2018 har däremot nyregistreringen av personbilar ökat med 5,2%, jämfört med samma period 2017.

Stark utrikeshandel
Under perioden januari-juni 2018 ökade den svenska varuexporten med 9% och varuimporten med 12%, jämfört med motsvarande period 2017. Värdet av varuexporten uppgick till 713 miljarder kronor och värdet av varuimporten uppgick till 729 miljarder kronor.

Stigande småhuspriser
Under tremånadersperioden juni-augusti 2018 steg småhuspriserna med nästan 2%, jämfört med perioden mars-maj 2018. Jämfört med perioden juni-augusti 2017 har priserna stigit med närmare 1%.

Uppgång för restauranger
Under andra kvartalet 2018 ökade restaurangernas försäljningsvolym med 1%, jämfört med motsvarande period 2017. Kategorin Trafiknära restauranger hade den högsta uppgången med 11,5%.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 1,8% i juli 2018, jämfört med motsvarande månad 2017. Däremot minskade produktionen med 0,9% jämfört med juni 2018.

Ökade byggkostnader
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,3% mellan juli och augusti 2018. Under samma period ökade byggmaterialkostnaderna med 0,7%. Mellan augusti 2017 och augusti 2018 har faktorpriserna för flerbostadshus ökat med 3,8%.

Ökade företagskonkurser
Under augusti 2018 ökade antalet företagskonkurser med 33%, jämfört med motsvarande månad 2017. Inom byggindustrin, hotell- och restaurangbranschen samt i partihandeln, har konkurserna ökat med 49%, 41% respektive 32%.
Under perioden januari-augusti har det totala antalet konkurser ökat med 12%, jämfört med samma period 2017.

Ökade växthusgasutsläpp
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade under första kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period 2017. Det beror främst på ökningar från el-, gas- och värmeverk. Däremot är utsläppen från tillverkningsindustrin oförändrade, samtidigt som ekonomin växer.

Ökat innehav
Vid utgången av 2017 uppgick det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar till 5 232 miljarder kronor, en ökning med 377 miljarder, eller knappt 8%, jämfört med juni 2017. Aktier och fondandelar stod för 345 miljarder kronor av ökningen.

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under andra kvartalet 2018, jämfört med första kvartalet 2018. Ökningen innebar att utnyttjandegraden ökade till 90,9%.