Riktlinjer för utomhusreklam

Publicerad
2018-09-21
Skribent
Redaktionen

Stockholms stads kommunfullmäktige tog under vårens sista möte ett nytt beslut, om de etiska riktlinjerna för utomhusreklam på Stockholms stads reklamytor.
I budgeten för 2017 fick Trafiknämnden i Stockholms stad i uppdrag att implementera etiska riktlinjer för reklam som ska gälla på alla reklamplatser, som staden ansvarar för. Ärendet remitterades till Stadsledningskontoret.
Ett förslag togs fram om egna etiska riktlinjer för reklamytorna staden ansvarar för, där även en skrivelse om att Trafikkontoret skulle förhandsgranska reklamen och kunna kräva att sexistisk reklam plockas ned inom 24 timmar.

Det ursprungliga förslaget reviderades och under måndagskvällen den 11 juni beslutade Kommunfullmäktige att staden kopplar sitt arbete med etiska riklinjer för reklam till ICCs, Sweden International Chamber of Commerce, regler, Reklamombudsmannens praxis och riktlinjer kring könsdiskriminerande reklam.
Kommunfullmäktige beslutade också att Trafiknämnden ska genomföra regelbunden dialog med branschen samt utvärdera riktlinjerna under 2018.

Sveriges Annonsörer välkomnar beslutet som innebär att förhandsgranskningen och kravet att ta ned reklamen inom 24 timmar stryks. Genom att staden kopplar sitt arbete till reklambranschens självreglering blir det ett enhetligt system, med enhetliga regler för branschen att följa och inte en spretig praxis med olika riktlinjer i olika delar av landet, som annars var risken med det ursprungliga förslaget.
Sveriges Annonsörer ser också fram emot den återkommande dialogen med Trafiknämnden för att lyfta frågan kring oetisk reklam.

– Istället för egna etiska riktlinjer kommer staden tillämpa de riktlinjer som reklambranschen har tagit fram och den praxis som arbetats fram under många år. Vi är glada att man frångick det ursprungliga förslaget, eftersom befintliga riktlinjer och utarbetad praxis svarar mot det behov som staden har för att motverka att oetisk reklam förekommer på stadens reklamytor, säger Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer.
– Branschen tar idag ansvar genom bl a utbildningar som organisationer som Sveriges Annonsörer med flera har och inte minst Reklamombudsmannen. Tillsammans görs ett gediget arbete att stävja schabloniserade, sexistiskt och objektifierande reklam och det är ett arbete som fortgår.

Anders Ericson, VD