Ekonominyheter

Ekonominyheter

Publicerad
2018-06-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

1,5 miljoner övertidstimmar
Enligt siffror från Statistiska centralbyrån har de privata tjänstemännen i Sverige tillsammans samlat ihop 1,5 miljoner övertidstimmar per vecka, under 2017. Utslaget på de som arbetade övertid motsvarar detta nästan en extra arbetsdag i veckan, enligt Unionen.

– Det är ohållbart. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
– Sveriges tjänstemän är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor.

Undersökningen visar också att det är vanligare att män arbetar övertid än kvinnor och störst andel tjänstemän som arbetar övertid finns i Jönköpings län.

4 miljarder kronor i gamla sedlar
Den 30 juni är sista dagen som bankerna kan ta emot de, numera, ogiltiga 100- och 500-kronorssedlarna. Fortfarande finns det drygt sedlar till ett värde av närmare 4 miljarder kronor i Sverige.
Efter att sista juni har passerat så kan man dock fortfarande lösa in gamla sedlar hos Riksbanken, mot en avgift om 100 kronor.

51 500 nya bostäder
Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14% fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1992, då 57 319 lägenheter färdigställdes.

Antal påbörjade lägenheter
Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt ca 14 450 nya lägenheter under första kvartalet 2018. Det är 13% färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017, då 16 556 lägenheter började byggas. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal sedan 2012. Då påbörjades 30% färre lägenheter än under första kvartalet 2011.

Antalet anställda ökade
Under första kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 017 000 personer, en ökning med 93 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,4%. I den privata sektorn ökade antalet anställda med 89 000 till 3 014 000.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa uppgick till 355 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,6%, en minskning med 0,5 procentenheter.

Bra månad för medieinvesteringarna
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 16,3% i april, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då april 2018 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2017. Månadens stora vinnare blev kategorin Utomhus/trafikreklam med en ökning om 51,5%, vilket är den högsta noteringen för kategorin sedan mätningarna startades. Totalt förmedlades under april över 1,5 miljarder kronor.

Byggkostnaden ökade
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,8% mellan mars och april 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,8%.

Byggmarknadsläget efter 2020
Det svenska analysföretaget Industrifakta varnar för att svag BNP-tillväxt per capita, en marginell sysselsättningstillväxt och en hög reporänta, kan skapa turbulens på husbyggnadsmarknaden kring år 2020 och efterföljande två år.

De digitala annonsintäkterna ökar och minskar
Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med 2,5% under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Under samma period minskade storstadspressens, det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö, digitala annonsintäkter med lite drygt 9%.
Det betyder att morgonpressens sammanlagda digitala annonsintäkter sjönk med ca 4%, enligt den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterade nyligen. Statistiken bygger på jämförbara titlar.
Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med ca 13% under första kvartalet 2018, jämfört med samma period i fjol.

Drygt 4,8 miljoner bostäder
Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december 2017 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353, 43%, lägenheter i småhus, 2 462 972, 51%, lägenheter i flerbostadshus, 247 277, 5%, lägenheter i specialbostäder samt 79 650, < 2%, i övriga hus.

Detaljhandeln går som tåget
Enligt statistik från kreditinformationsbolaget UC ökade antalet konkurser i hela landet och i alla branscher, med 21% i april 2018, jämfört med april 2017. Däremot minskade antalet konkurser i detaljhandeln med 14% under april 2018. Från den 1 januari till och med 30 april har antalet företagskonkurser ökat med 4%.

Fortsatt tillväxt under 2016
Det svenska näringslivet fortsatte att växa under 2016, då nettoomsättningen och antalet anställda ökade med 3,9% och förädlingsvärdet med 3,5%. Antalet anställda ökade mest inom tjänstesektorn, medan industrins rörelsemarginal och soliditet utvecklades mer positivt än tjänsteföretagens nyckeltal. Hotell, bemanning, tekniska konsulter och veterinärer var några branscher som gick starkt framåt under 2016.

Färre personer med bidrag
Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 3,6% år 2017. Det totala antalet var 768 740 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3% av befolkningen. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,9% och högst i landsbygdskommuner, 16,8%.

Företagens lager ökade
Svenska företags lager ökade med 18 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,6% i volym.

Handelsnettot i mars
Varuexporten uppgick under mars 2018 till 122,1 miljarder kronor och varuimporten till 119,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,6 miljarder kronor.

Ökad hushållskonsumtion
Mellan februari och mars ökade hushållens konsumtion med 0,5%. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,8%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3% under mars 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år.

Inflationstakten i april
Inflationstakten enligt KPIF var 1,9% i april 2018 (2,0% i mars). KPIF steg med 0,4% från mars till april. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,7% i april (1,9% i mars).

Konjunkturen förstärks
Högkonjunkturen i Sverige förstärks och konjunkturuppgången i omvärlden driver på den svenska exporten. Det höga kapacitetsutnyttjandet gör att näringslivets investeringar ökar snabbt, trots att bostadsinvesteringarna planar ut.
Eftersom bristen på arbetskraft är fortsatt stor stiger löneökningarna gradvis och inflationen når inte upp till 2% förrän 2020. Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till första kvartalet 2019.
För att behålla personaltätheten i exempelvis vården och skolan behöver skatter höjas eller bidrag sänkas med drygt 20 miljarder kronor. Det visar en prognos från Konjunkturinstitutet som publicerades i slutet av mars.

Medieinvesteringarna ökade
I april 2018 ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 16,3% jämfört med april 2017. Kategorin Utomhus/Trafikreklam ökade med 51,5% och blev därigenom månadens stora vinnare, vilket även är den högsta noteringen för kategorin. Totalt förmedlades över 1,5 miljoner kronor under månaden.

Miljöskatteintäkterna ökar
Svenska statens intäkter från miljöskatter uppgick 2017 till 98,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,6 miljarder kronor sedan 2016, men ökningen är lägre jämfört med de föregående åren. Då ökade intäkterna med mer än 11 miljarder från år 2014. De miljömotiverade subventionerna uppgick år 2017 till 10,1 miljarder kronor och är den högsta nivån sedan tidsseriens början år 2000. Det är en ökning med ca 7% jämfört med 2016.

Minskat kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2018 jämfört med det fjärde kvartalet 2017.

Modehandeln steg
I april ökade försäljningen av kläder, både i butik och på nätet, med 5,6% jämfört med april 2017. Motsvarande siffror för skohandeln är en ökning om 22,5%.
Det kan dock jämföras med att den totala klädförsäljningen under fyramånadersperioden januari-april, har sjunkit med 2,6% och skohandeln har tappat 1,9%, under samma period.

Nya bilar ökade
Under april månad 2018 nyregistrerades 35 601 personbilar, en ökning med 11,8% jämfört med april månad föregående år. Uppgången kan förklaras med kalendereffekten, då april detta år hade två fler registreringsdagar än april 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.

Orderingången minskade
Industrins totala orderingång minskade med 1,7% i mars 2018 jämfört med februari. Jämfört med mars föregående år minskade orderingången med 1,9%.

Producentpriserna steg
Producentpriserna totalt, steg med 1,2% från februari till mars 2018. Under motsvarande period förra året sjönk producentpriserna med 0,1%. Därmed steg årsförändringen från 2,8 till 4,0% mellan februari och mars 2018. Från februari till mars steg priserna med 1,6% på både importmarknaden och exportmarknaden under inverkan av en svagare krona. På hemmamarknaden steg priserna med 0,7%.

Påsken lyfte handeln
Livsmedelsbutikerna gynnades av att påsken inföll i mars i år, istället för april som den gjorde 2017, då försäljningen ökade med 9,8%, något som motsvarar drygt 2,4 miljarder kronor extra i försäljning. Bättre gick det för systembolagets försäljning, vars tillväxttakt blev 17,4%. Däremot var tillväxten på sällanköpshandeln något sämre, endast 0,2%.

Sjunkande småhuspriser
Småhuspriserna sjönk med drygt 1% under den senaste tremånadersperioden februari – april 2018, jämfört med den föregående perioden november 2017 – januari 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5%.

Störst folkökning bland äldre
År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt SCBs senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler, som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50%.

Tjänstebilsmarknaden på uppgång
Enligt analysföretaget Vroom ökade tjänstebilsmarknaden i Sverige med 3,4% i mars 2018, jämfört med mars 2017. Totalt sett landade försäljningssiffran på 9 426 bilar under månaden. Detta kan jämföras med 24 634 under hela första kvartalet, vilket är en ökning om 2,7% jämfört med motsvarande period 2017.
Volvo är populärast med 37,1%, som följs av Volkswagen och Audi med 16,6% respektive 7,5%.

Tjänstepriserna steg
Tjänsteprisindex steg med 0,4% från fjärde kvartalet 2017 till första kvartalet 2018. Föregående kvartals siffra var motsvarande förändring oförändrad. Sedan första kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 0,8%. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en uppgång på 1,2%.

Träindustrin hetare än någonsin
Kurvorna för svensk träindustri pekar brant uppåt. Enligt statistik från Trä- och Möbelföretagen ökade byggandet av flerbostadshus i trä med 29% under 2017. Det är en kraftig ökning för tredje året i rad. 2016 var ökningen 55% och 2015 var den 35%. I absoluta tal innebär det en tillväxt från 1 691 nybyggda lägenheter i hus med trästommar 2014, till 3 797 lägenheter år 2017.
Andelen trähus, av den totala bostadsproduktionen, har ökat från 8,8% till 10,9%.

Upp för restauranger
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 2,6% under mars 2018 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade lunch- och kvällsrestauranger som ökade med 7,5%.

Uppåt i april
Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4, vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll; främst tack vare bygg- och industriföretagen.

Ökade anslag till FoU
De statliga anslagen till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 37,5 miljarder kronor 2018. Det motsvarar 3,7% av de totala anslagen. Jämfört med prognosen för 2017 är de statliga anslagen till FoU 0,8 miljarder kronor högre.

Ökning av antalet anställda
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 043 000 i april 2018. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet fast anställda ökade med 116 000 till 3 872 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka vilket motsvarar en ökning med 4,2%.
Antalet arbetslösa uppgick till 366 000 och arbetslöshetstalet till 6,8%. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,1%.