Ekonomi-nyheter från #3-2018

Publicerad
2018-04-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet konkurser minskar
Konkurser hos företag inom både detaljhandeln och byggindustrin minskade med 4% under mars 2018, jämfört med mars 2017. Inom partihandeln minskar konkurserna med 14%, men inom hotell- och restaurangbranschen ökar konkurserna med 74%.
Enligt statistik från UC minskade antalet företagskonkurser med totalt 3%, i hela landet, under första kvartalet 2018.

Antalet sjukdagar minskade
Antalet sjukdagar per anställd minskade under fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,73 dagar per anställd.

Arbetade timmar ökar
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 039 000 i februari 2018. Det var en ökning med 119 000 jämfört med februari 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,7 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 3,0%. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3%. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,3%.

Arbetskraftskostnaderna ökade
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december 2017 beräknats till 126,3 för arbetare och 129,1 för tjänstemän. Sedan december 2016 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,2% för arbetare respektive 2,5% för tjänstemän.

Bra fart i ekonomin
BNP-tillväxten tilltog något under det fjärde kvartalet, då ekonomin växte i en något snabbare takt än genomsnittet de senaste fem åren. Tillväxten lyftes framförallt av exporten. De fasta bruttoinvesteringarna, som tidigare dragit upp tillväxten, sjönk däremot under kvartalet. Hushållens konsumtion fortsatte att stiga och är den enda del av försörjningsbalansen som bidragit positivt till tillväxten varje kvartal det senaste året.

Byggkostnaden ökade
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,4% mellan januari och februari 2018. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 2,7%.

Detaljhandeln ökade
Försäljningsvolymen ökade med 0,7% i februari 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8%, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 0,5%.

Digitala läsarintäkter ökar
Morgontidningarnas digitala läsarintäkter ökade med drygt 13% under 2017, enligt statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. I fjol stod prenumerations- och lösnummerförsäljningen i både tryckta och digitala kanaler för ca 57% av morgonpressens intäkter.
Näst störst var annonserna i den tryckta upplagan, som stod för drygt 35% av intäkterna, en minskning om 3% från 2016. De digitala annonserna svarade för de resterande 8%, vilket är oförändrat sedan 2016.

Digitalannonser ökar hos morgonpressen
Morgontidningarnas digitala annonsförsäljning ökade med 5,3% under 2017, jämfört med föregående år. Storstadspressen, morgontidningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, ökade under samma period sin digitala annonsförsäljning med 1,8%. Landsortspressen ökade med 9,4%.
Totalt uppgick de digitala annonsintäkterna hos morgonpressen till 867 miljoner kronor, enligt statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Flerbostadshus i trä
Prognosen för antalet lägenheter i flerbostadshus med en stomme av trä, visar att totalt 3 798 lägenheter kommer levereras under helåret 2018. Jämförelsevis levererades 3 797 lägenheter under 2017, vilket då var en ökning om 29% jämfört med 2016.

Fortsatt starka finanser
Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisar för 2017 ett samlat överskott på 26,4 miljarder kronor. Det innebär en förbättring på 1,6 miljarder jämfört med året innan. Ökade skatteintäkter samt intäkter från fastighetsförsäljningar är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.

Försvagad tjänstebalans
Bytesbalansen uppvisade ett överskott på 33 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2017. Motsvarande kvartal föregående år uppgick överskottet till 60 miljarder kronor. Det minskade överskottet förklaras främst av ett minskat överskott i tjänstebalansen och ökat underskott i sekundärinkomster.

Handelsnettot i februari
Varuexporten uppgick under februari 2018 till 108,6 miljarder kronor och varuimporten till 112,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -3,4 miljarder kronor.

Hushållens syn dämpad
I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

Hälso- och sjukvårdens andel av BNP
Hälso- och sjukvårdens andel av BNP var år 2016 10,9%. Det visar beräkningar av Hälsoräkenskaperna. De offentliga myndigheterna finansierade 84% av de totala kostnaderna, medan hushållen genom patientavgifter och andra avgifter stod för 15%.

Industrin största källan till klimatgaser
De totala utsläppen av växthusgaser de senaste tre åren planar ut. De största bidragen kommer ifrån tillverknings- och transportindustrin där åkeri, rederi och flyg ingår. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken från SCBs Miljöräkenskaper.

Industrins orderingång ökade
Industrins totala orderingång ökade med 0,2% i februari 2018 jämfört med januari. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 1,3%.

Inflationstakten 1,7%
Inflationstakten enligt KPIF var 1,7% i februari 2018 (1,7% i januari). KPIF steg med 0,7% från januari till februari. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,6% i februari (1,6% i januari).

Internet tar halva reklamkakan
När IRM publicerade den senaste kvartalsrapporten, som summerar medieinvesteringarnas utveckling under 2017, fastställdes det att tillväxten låg på 8% i jämförelse med 2016. Dessutom betyder det att de totala medieinvesteringarna återigen slår ett nytt rekord, med en omsättning på 37,7 miljarder kronor 2017.
I de digitala kanalerna ligger tillväxten på 21% jämfört med 2016 och nu står kategorin för 51% av de totala medieinvesteringarna, med en omsättning på 19,2 miljarder kronor.

Jämnare könsfördelning bland chefer
Totalt var 60% män och 40% kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Konjunkturen förstärks
Högkonjunkturen i Sverige förstärks och konjunkturuppgången i omvärlden driver på den svenska exporten. Det höga kapacitetsutnyttjandet gör att näringslivets investeringar ökar snabbt, trots att bostadsinvesteringarna planar ut.
Eftersom bristen på arbetskraft är fortsatt stor stiger löneökningarna gradvis, och inflationen når inte upp till 2% förrän 2020. Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till första kvartalet 2019. För att behålla personaltätheten i exempelvis vården och skolan behöver skatter höjas eller bidrag sänkas med drygt 20 miljarder kronor. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i slutet av mars.

Laddbara elbilar ökar
Under februari utökades den totala fordonsflottan med 1 549 laddbara bilar, varav 82% var laddhybrider, vilket är en ökning om 51% jämfört med februari 2017. Sammanlagt fanns det 48 444 laddbara bilar i Sverige.

Lägre export- och importpriser
Producentpriserna totalt sjönk med 0,5% mellan januari och februari 2018. Under samma period sjönk priserna med 1,7% på importmarknaden och med 1,0% på exportmarknaden under inverkan av en starkare krona. På hemmamarknaden steg priserna med 0,1%.

Lägre tillväxttakt bostadslån
I februari 2018 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2%, vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med i januari. Bostadslånen utgör 82% av MFIs totala utlåning till hushållen och uppgick i februari till 3 146 miljarder kronor. Den årliga tillväxttakten för MFIs totala utlåning till hushåll var oförändrad och uppgick till 7,0%.

Medieinvesteringarna på rekordnivåer – tydlig OS-effekt
Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 6,4% under februari, jämfört med samma period föregående år. Noteringen är den högsta i Mediebyråbarometerns historia.
Månadens stora vinnare blev online video med en positiv tillväxt om 36,8%. Flertalet medier påverkades positivt av OS och uppvisade stark tillväxt. Totalt förmedlades under februari nästan 1,1 miljarder kronor.

Mest el från Norrland
I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till elproduktionen. Västsverige, med många industrier och stor befolkning, är den region som använder mest el.

Minskad hushållskonsumtion
Mellan december och januari minskade hushållens konsumtion med 0,1%. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,1%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 0,8% under januari 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år.

Nya bilar minskade i mars
Under mars månad 2018 nyregistrerades 37 957 personbilar, en minskning med 3,8% jämfört med mars månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då mars detta år hade två färre registreringsdagar än mars 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.

Nysvenskar från 160 länder
De två senaste åren har många utländska medborgare beviljats svenskt medborgarskap. Under 2017 blev 68 898 personer från mer än 160 länder nya svenska medborgare, vilket är en ökning med 14% jämfört med den tidigare rekordnoteringen från 2016. En stor del av ökningen kan förklaras av de senaste årens stora invandring från Syrien. De syriska medborgarna var den största gruppen som fick svenskt medborgarskap, 8 635 personer, vilket är nästan en fördubbling jämfört med året innan.

Oförändrade småhuspriser
Småhuspriserna var oförändrade under den senaste tremånadersperioden december 2017 – februari 2018, jämfört med den föregående perioden september – november 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 7%.

Passagerarrekord 2017
Nästan 42 miljoner personer reste till eller från någon av Swedavias tio flygplatser under 2017. Det är en ökning med 6% jämfört med 2016.

– Flyget skapar nödvändiga förutsättningar för människors möjligheter till möten och upplevelser. Passagerarökningarna under 2017 visar även hur viktigt det är att vi fokuserar på våra investeringsprojekt och forsätter att utveckla framtidens hållbara och effektiva flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

Sju av tio flygplatser slog även individuella passagerarrekord under 2017 och för Arlanda blev passagerarökningen hela 8%, vilket motsvarar en ökning på hela 1 939 000 resenärer.

Siffror från handeln
I december 2017 uppvisades en negativ försäljningstillväxt om -2,3%. Däremot ökade skohandeln med 4,8% i motsvarande månad. Sport- och fritidshandeln ökade med blygsamma 0,9%. Alla siffror i löpande priser.
Mätt i fasta och kalenderkorrigerade priser är siffrorna däremot; ökning för klädhandeln med 0,1%, ökning för skohandeln med 6,6% och en ökning för sport- och fritidshandeln med 5,1%.

Stark varuexport
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 7% och varuimporten till Sverige ökade med 5% under fjärde kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Starkt investeringsår 2017
2017 överträffade industriföretagen sina prognoser för investeringarna, vilka landade på 72,3 miljarder kronor. Det är ca 3 miljarder mer än prognosen från SCBs oktoberenkät. Volymförändringen är en ökning på 4% jämfört med 2016. För 2018 ligger prognosen på 70 miljarder, vilket är 86 miljoner mindre än den lämnade prognosen i oktoberenkäten.

Starkt år för utrikeshandel
Under perioden januari-december 2017 ökade den svenska varuexporten med 10% och varuimporten med 9% jämfört med samma period året innan.

Uppgång för hemelektronikbranschen
Branschorganisationen Elektronikbranschen summerade 2017 med en försäljningsökning på 6%, vilket dels kan förklaras av den fortsatta trenden att konsumenter byter till större TV-skärmar. Men även spelkonsoler och surfplattor ökade under 2017, med 11% respektive 12%.

– Det är många som vill måla ut hemelektronik som en krisbransch, men tvärtom ökar försäljningen och konsumenternas intresse är fortsatt stort, säger Klas Elm, VD för Elektronikbransch.

Under december 2017 såldes 1% fler mobiltelefoner än december 2016. 5% fler stora TV-skärmar såldes under samma period och ökningen för surfplattor var på hela 20%.
Däremot blev försäljningen för actionkameror inte lika bra under december 2017 som december 2016, men för hela föregående år ökade kategorin med 3%.

Uppgång för restauranger
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 2,3% under februari 2018 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade trafiknära restauranger som ökade med 15,0%.

Ökad befolkning i tätorter
Under 2017 ökade befolkningen i tätorter med nästan 100 000 personer. Det är en svagare ökning jämfört med föregående år, då tätortsbefolkningen ökade med mer än 120 000 personer. De största ökningarna har skett i landets största tätorter, med Stockholm, Göteborg och Malmö i toppen.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 4,9% i februari 2018 jämfört med februari föregående år. Jämfört med januari ökade produktionen med 0,4%.

Ökade sociala utgifter
Utgifterna för det sociala skyddet ökade både i löpande priser och i förhållande till BNP år 2016. Som andel av BNP ökade utgifterna marginellt från 29,4% år 2015 till 29,5% år 2016. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.

Överskott i offentliga finanser
År 2017 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 58 miljarder kronor och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 855 miljarder kronor. Det innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2016 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med 6 miljarder kronor.