Ekonomi-nyheter

Ekonomi-nyheter

Publicerad
2018-01-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

2017 ett rekordår
År 2017 har varit ett rekordår. Totalt nyregistrerades 379 255 personbilar, 55 382 lätta lastbilar och 6 197 tunga lastbilar. Enligt prognoser kommer den totalmarknaden backa till 360 000 bilar för helåret 2018.

Arbete efter examen
Drygt 9 av 10 som examinerades från högskola eller universitet 2014, hade under våren 2017 arbete som huvudsaklig sysselsättning. Jämförelsevis hade drygt hälften av de som examinerades från gymnasieskolan jobb som huvudsaklig sysselsättning, medan 4 av 10 studerade.

Byggmarknad 2017
Analysföretaget Industrifakta presenterade en konjunkturrapport för fyra av de fem nordiska ländernas byggmarknad 2017. Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar i Sverige, under årets första tre kvartal, blev en ökning med 12%. Detta kan jämföras med ca 5% i Norge och Finland. Danmark har den lägsta husbyggnadsinvesteringen 2017, med en minskning på ca 4%.
Under de kommande två åren räknar dock Industrifakta med att Sveriges och Norges investeringar, kommer minska med 2-3%, medan Danmark och Finland ligger i en tillväxtfas.

En del nya lagar 2018
Från och med februari är det förbjudet att tala i mobiltelefon utan handsfree när man kör bil. En åldersgräns på 18 år införs från september, för att sola solarium. Förskoleklass från sex år blir obligatoriskt och gäller från höstterminen 2018.

Fler anställda inom fordonsindustrin
Under tredje kvartalet 2017 ökade antalet anställda inom fordonsindustrin med 3%, jämfört med samma kvartal 2016. Lönesumman ökade med 5% och antalet lediga jobb ökade med 17,1%.

Försäljningsvolymen
Under november 2017 ökade försäljningsvolymen med 3,8%, jämfört med november 2016. Inom dagligvaruhandeln ökade man med 0,5%, medan sällanköpshandeln ökade med 6,1%.

Hushållens bankinlåning ökar
Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var -4,6 miljarder kronor under tredje kvartalet 2017. Därmed var sparandet negativt, men mindre negativt jämfört med motsvarande kvartal 2016 och 2015.
Hushållens låneökningstakt var 6,7%, oförändrad från föregående kvartal.

Hushållens faktiska konsumtion
De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita, ligger 10% över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2016. Sverige ligger på tionde plats i Europa. Spridningen inom EU-länderna samt Norge, Schweiz och Island, sträcker sig mellan 33% över till 47% under genomsnittet.
Hushållens faktiska konsumtion består av tjänster och konsumtionsvaror som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer.

Högre sysselsättning och arbetade timmar
Totalt var 5 035 000 personer i åldern 15-74 sysselsatta i november 2017, en ökning med 88 000 eller 6,6% jämfört med november 2016. Av dessa var 4 561 000 anställda.
Under perioden var antalet arbetade timmar i genomsnitt 169,6 miljoner per vecka, en ökning på 2,6%, jämfört med november 2016.

Högre tillväxttakt för hushållens lån
I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 7,1%, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter jämfört med i september.
Totalt uppgick hushållens lån hos monetära låneinstitut till 3 764 miljarder kronor i oktober, en ökning med 18 miljarder jämfört med september och 267 miljarder jämfört med oktober 2016.

Höstregn lämnar oskördade skördar
Höstregnen medförde ofta att det inte gick att köra på fälten och i sintur lämnade mycket av grödorna oskördade på många platser i Sverige. I Västerbottens och Norrbottens län lämnades hälften av spannmålsarealen obärgad, i Gävleborgs och Västernorrlands län fick en femtedel av spannmålsarealen lämnas oskördad.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 1,9% i december (2,0% i november). KPIF steg med 0,4% från november till december 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7% i december (1,9% i november).

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn från Konjunktur Institutet föll 1,3 enheter i december, från 113,8 till 112,5 mellan november och december. Däremot visar den på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.
Nedgången förklaras av nedgång i tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel, medan tjänstenäringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter. Hushållens syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i december och är fortsatt mer positiv än normalt.

Lägre potatisskörd
Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton. År 2017 var skörden 4% lägre än 2016 och 3% lägre än femårsgenomsnittet. Orsaken antas vara mycket höstregn.
Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län står för 77% av Sveriges totala matpotatisskörd.

Miljöbilar 2017
Miljöbilsandelen ökade under 2017 till 17,2%, jämfört med 16,5% under 2016. Ökningen bestod av hybridbilar, då både gas- och etanolbilar bakade.

Nya bilar ökade
Under november 2017 nyregistrerades 33 193 personbilar, en ökning med 2,5% jämfört med november 2016. Dieselbilar stod för 42,9% av nyregistreringarna, en minskning med 8 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bilar som drivs med el, etanol eller gas stod för 13,9%, jämfört med 8,6% under november 2016.
Drygt 65% av alla nyregistrerade bilar registrerades av företag och organisationer, varav företag inom bildetaljhandeln svarade för närmare 31%. Den totala fordonsparken ökade med 10 912 fordon, då 22 281 personbilar avregistrerades.

Nya bilar minskade
Under december månad 2017 nyregistrerades 35 357 personbilar, en minskning med 6,6% jämfört med december månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då december 2017 hade två färre registreringsdagar än december 2016. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Positivt för landstingsägda företag
2015 påvisade ett negativt årsresultat för landstingsägda företag, men 2016 blev resultatet positivt; 83 miljoner kronor 2016, jämfört med minus 335 miljoner 2015. Vilket är en ökning med 418 miljoner.

Priserna för nyproducerade bostäder ökar
Enligt BPI, Byggnadsprisindex, ökade byggnadskostnaden med knappt 8% för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus 2016, jämfört med 2015.

Prisökningar på järn/stål
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,1% mellan november och december 2017. På årsbasis har faktorpriserna ökat med 2,8%.

Skatt från privatpersoner ökade
Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsåren 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

Stark svensk ekonomi
Svensk ekonomi går starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under hösten 2017 och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018.
Den goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ner under 2018 och bottnar på strax över 6% 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor.
Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbart negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.

Sveriges fastighetsbestånd taxerat till…
Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 112,1 miljarder kronor, eller 1,4% och med 2017 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det betyder att det totala taxeringsvärdet uppgår till 8 103 miljarder kronor.
Gällande småhus har Danderyds kommun det högsta genomsnittsliga taxeringsvärdet; 6 978 000 kronor. I Åsele kommun finns däremot de lägst taxerade småhusen, med ett genomsnittsvärde på 181 000 kronor. I Stockholms län återfinns 29,5% av samtliga skattepliktiga fastigheter, som motsvarar 2 393 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7%, motsvarande 58 miljarder kronor.

Total kommunal skattesats, oförändrad för de flesta
Den genomsnittsliga totala kommunala skattesatsen är under oförändrad för 2018 och uppgår till 32,12%. Av de 290 kommunerna förändras skattesatsen i totalt 17 kommuner; i 13 kommuner höjs den, medan den sänks i fyra.
Den totala kommunala skattesatsen består av två delar; kommunal skattesats och landstingsskattesats. I snitt sänks den kommunala skattesatsen med 0,01 procentenheter, medan landstingsskattesatsen ökar med 0,02 procentenheter.

Uppgång för producent- och importpriserna
Mellan oktober och november 2017 steg producentpriserna med 1,5%, samtidigt som priserna på hemmamarknaden steg med 1% och 2% på både export- och importmarknaden.

Uppåt för snabbmat
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 5,5% under november 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade snabbmatsrestauranger som ökade med 7,1%.

Ökad hushållskonsumtion
Mellan oktober och november ökade hushållens konsumtion med 0,5%. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,9%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 2,1% under november 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökad produktion
Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 6,6% i november jämfört med november föregående år. Jämfört med oktober ökade produktionen med 1,3%. Hittills under fjärde kvartalet 2017 (oktober och november) jämfört med motsvarande period föregående år, ökade produktionen med 5,7%.

Ökad upplåning i utländska valutor
Den totala svenska skulden i räntebärande värdepapper, denominerade i utländska valutor, uppgick vid utgången av november 2017 till 3 627 miljarder kronor. Det är en ökning med 45 miljarder kronor, jämfört med oktober 2017.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman