Ekonomifakta från Screen&Marknaden #8

Ekonomifakta från Screen&Marknaden #8

Publicerad
2017-12-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Antalet sysselsatta ökar
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 041 000 i oktober 2017. Det var en ökning med 111 000 jämfört med oktober 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3%.
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7%.

Arbetskraftskostnaderna ökade
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknades i augusti till 121,7 för arbetare och 126,5 för tjänstemän. Sedan augusti 2016 har arbetskostnaden ökat med 1,5% för arbetare och 2,6% för tjänstemän.

Byggkostnaden steg
Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,2% mellan september och oktober 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,7%.

Dyrare i grundskolan
De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 17% under perioden 2012–2016.

Farliga kemiska produkter ökar
Användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökade med 35% från 2008 till 2015. Under samma period ökar Sveriges BNP med 6%. Det innebär, att vi idag använder förhållandevis mer hälso- och miljöfarliga kemikalier, för att producera varor eller tjänster.

Fler betalar i tid
Under första halvåret 2017 sjönk antalet personer som fick betalningsföreläggande hos Kronofogden med drygt 2%, vilket motsvarar 5 364 personer totalt.

Fler lägenheter
Preliminärt påbörjades byggandet av ca 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017. Det innebär en ökning med 11% jämfört med samma period 2016, då 45 016 lägenheter började byggas.

Fondförmögenheten ökar
Den totala fondförmögenheten, i svenskregistrerade investeringsfonder, uppgick vid utgången av september 2017 till 3 690 miljarder kronor. Det är en ökning med 86 miljarder kronor sedan föregående kvartal, jämfört med en ökning på 82 miljarder kronor kvartalet innan.

Företagens it-utgifter ökar
Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning och mjukvara, uppgick år 2016 till drygt 55 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning på ca 23 miljarder jämfört med år 2009. Jämfört med år 2015 har utgifterna ökat med drygt 6 miljarder.

Företagens lager ökade
Under tredje kvartalet ökade de svenska företagens lager med 4,6 miljarder kronor i fasta priser, vilket motsvarar en uppgång med 0,9% i volym.
Varuhandelns lager ökade med 8,7 miljarder kronor, en uppgång på 3,4% i volym. Medan industrins totala lager minskade med 4,1 miljarder kronor, en nedgång med 1,7% i volym.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln
Försäljningsvolymen ökade med 2,6% i oktober 2017, jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 1,1% medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,7%.

Handelsnettot
Varuexporten uppgick under oktober 2017 till 114,3 miljarder kronor och varuimporten till 117,4 miljarder. Detta ger ett handelsnetto på -3,1 miljarder kronor.

Hög arbetslöshet bland unga
År 2016 var arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning i åldern 20-64 år 36,9%. Bland inrikes födda med låg utbildning i åldern 20-24 år var arbetslösheten 28,0%. Dessa nivåer var avsevärt högre jämfört med arbetslösheten bland lågutbildade i övriga födelseregioner och äldre.
Bland personer med låg utbildning hade män en starkare anknytning till arbetsmarknaden än kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor var betydligt större bland personer med låg utbildning än bland personer med minst gymnasial utbildning.

Inflationstakten
Inflationstakten enligt KPIF var 1,8% i oktober och 2,3% i september. KPIF sjönk med 0,1% från september till oktober 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7% i oktober och 2,1% i september.

Konjunkturbarometern
Barometerindikatorn sjönk marginellt mellan september och oktober; från 113,9 till 112,3. Den pekar dock fortsatt på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras av tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator backade något efter förra månadens kraftiga uppgång. Indikatorerna för samtliga övriga sektorer steg och hushållens förtroende för ekonomin ökade.

Konkurserna ökade 4%
Enligt ett pressmeddelande från Creditsafe gick 486 aktiebolag i konkurs i oktober månad, en ökning på 4% jämfört med oktober 2016.

– Detta är sjunde månaden under 2017 där vi ser en ökning i konkursstatistiken. Geografiskt sett är det vissa län som sticker ut med högre konkurssiffror, sett till helåret, säger Krister Jonsson i en kommentar, VD på Creditsafe.

De sju län där konkurserna minskat hittills i år är; Värmland, Kalmar, Örebro, Halland, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala. I resterande 14 län har konkurserna ökat, där Västmanland hade en ökning på 129%.
Totalt sett har 4 550 gått i konkurs under 2017, en ökning med ca 3% jämfört med samma period 2016.

Miljöskyddskostnaderna ökar
Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 13,9 miljarder kronor år 2016. Det är en ökning med 10% jämfört med 2015. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Nya bilar ökade
Under oktober månad 2017 nyregistrerades 33 226 personbilar, en ökning med 0,1% jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Orderingången ökade
Industrins totala orderingång ökade med 4,7% i september 2017 jämfört med augusti. Jämfört med september föregående år ökade orderingången med 11,2%.

Prognos för julhandeln
Prognosen för den totala detaljhandelsförsäljningen i december 2017 är en omsättning på 78,5 miljarder kronor, en ökning på 3,0% jämfört med december 2016.

Småhuspriserna upp
Småhuspriserna steg med 2% under den senaste tremånadersperioden augusti – oktober 2017, jämfört med den föregående perioden maj – juli 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9%.

Stark utrikeshandel med varor
Under perioden januari-september 2017 ökade den svenska varuexporten med 11% och varuimporten med 10%, jämfört med samma period 2016.

Svag uppgång för producentpriserna
Producentpriserna totalt steg med 0,3% mellan september och oktober 2017. På hemmamarknaden steg priserna med 0,5%. Under samma period steg priserna med 0,1% på både exportmarknaden och importmarknaden.

Tjänstepriserna sjönk
Tjänsteprisindex sjönk med 0,1% mellan andra och tredje kvartalet 2017. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,5%.
Sedan tredje kvartalet 2016 har tjänstepriserna stigit med 1,7%, vilket är detsamma som föregående kvartals årstakt. Det innebär att tjänstepriserna ligger kvar på den högsta årsförändringen sedan andra kvartalet 2012.

Tvåsiffrig tillväxt
Tillväxten i e-handeln steg med totalt 15% under årets tredje kvartal och prognosen på tillväxten för helåret 2017 väntas ligga närmare 17%, enligt Postnords e-handelsbarometer.
Förväntningarna är alltså en omsättning på drygt 68 miljarder kronor för helåret.

Uppgång för restauranger
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 1,9% under september 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den största uppgången hade snabbmatsrestauranger som ökade med 3,5%.

Varuexport och varuimport
Varuexporten från Sverige ökade i volym, värde i fasta priser, med 5% och varuimporten ökade med 3% under tredje kvartalet 2017, jämfört med tredje kvartalet 2016.

Ökad hushållskonsumtion
Mellan augusti och september ökade hushållens konsumtion med 0,6%. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,2%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,5% under september 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökad sysselsättningsgrad
Under tredje kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 104 000 personer, en ökning med 130 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Bland de äldre i åldern 65-74 år ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter till 17,3%. Antalet arbetslösa uppgick till 339 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,2%. Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter sysselsättningen att öka, medan arbetslösheten visar på små förändringar i jämförelse med föregående kvartal.

Ökad upplåning
Den svenska skulden i räntebärande värdepapper uppgick till 7 719 miljarder kronor, vid utgången av oktober 2017. Det är en ökning med 158 miljarder kronor jämfört med utgången av september.
Den kortfristiga upplåningen ökade med 63 miljarder kronor, till störst del i obligationer emitterade i SEK.

Ökat kapacitetsutnyttjande
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2017 jämfört med det andra kvartalet 2017.

Ökat produktionsvärdeindex
Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 5,2% i september jämfört med september föregående år. Jämfört med augusti 2017 ökade produktionen med 0,5%. Under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade produktionen med 6,2%.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman