Att kunna och våga växa

Att kunna och våga växa

Publicerad
2017-10-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

På väg till vårt möte med Sven Sievers på hans kontor på Västra Kvarngatan 52 i Nyköping, passerar vi ruinerna efter Nyköpingshus. Det var här som det beryktade Nyköpings Gästabud utspelades i december 1317 och i år är det 700-års jubileum.

Det var då Sveriges kung Birger Magnusson fängslade sina bröder hertigarna Valdemar och Erik, vilka senare sattes att svälta ihjäl i en mörk fängelsehåla på Nyköpingshus. En tragisk händelse som redan 1872 fick konstnären Fredrik Wilhelm Scholander att skapa en målning med motiv från händelsen.

Fullt så stor dramatik kom inte dagens möte med Business Sweden att rymma, men väl ett gemytligt möte med spännande information och nya insikter om näringslivets fascinerande möjligheter.

Locka investeringar
Det började med Invest Sweden eller Myndigheten för utländska investeringar i Sverige, som bildades i juli 1995 och löd under Utrikesdepartementet (UD). Invest Sweden tillsammans med Exportrådet, VisitSweden, Svenska Institutet (SI) samt funktioner inom UD ingick i paraplyorganisationen; Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU).
Myndigheten hette i början Delegationen för utländska investeringar i Sverige, och arbetade till maj 2010 under varumärket Invest in Sweden Agency, ISA.

Invest Sweden hade till uppdrag att öka de utländska direktinvesteringarna i Sverige. Det innebar, att de skulle medverka till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och bilden av Sverige i utlandet.
Tanken med Invest Sweden var att medverka till utländska direktinvesteringar, bl a i form av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal samt förvärv och fusioner. Verksamheten bedrevs i nära samarbete med sjutton regionala partners runt om i Sverige. Invest Sweden hade affärsområden inriktade mot Automotive, Cleantech, ICT, Life Sciences, Materials Science samt Services Industry, vilket bl a omfattade Real Estate, Retail och Tourism.

I mars 2012 meddelade regeringen, att Invest Sweden skulle avvecklas och att verksamheten skulle slås samman med Exportrådet, för att bilda Business Sweden.

Råd och stöd
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör man genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på 50-talet av världens mest intressanta marknader.
Organisationen ägs av staten och näringslivet, som representeras av UD och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Ylva Berg är sedan den 1 april 2014 VD för Business Sweden med nära 500 medarbetare och kontor i 46 länder.

– Vi brinner alla för samma sak; att skapa största möjliga nytta för Sverige genom att förenkla för svenska företag att växa internationellt samt att hitta möjligheter för företag som vill investera i Sverige, skriver Ylva Berg på deras hemsida.

Nytt handelskontor
Man kan säga, att Business Sweden har fyra huvudinriktningar i sin verksamhet; handelskontor, investverksamhet, regional verksamhet i Sverige och experter i Stockholm.

Sverige har idag handelskontor på ett 50-tal strategiska platser runt om i världen; nu senast invigde Ylva Berg tillsammans med statsminister Stefan Löfven ett nytt handelskontor i Teheran i Iran.

– Invigningen av det nya kontoret i Teheran blir startskottet på en ny tid av närmare handelsrelationer och ökat kunskapsutbyte mellan Sverige och Iran.
– Vi är mycket hoppfulla inför potentialen, som vi ser finns på den iranska marknaden och vår ambition är att Iran återigen ska bli en betydande handelspartner till Sverige, förklarade Ylva Berg i samband med invigningen.

Idag uppgår exporten från Sverige till Iran till ca 2 miljarder kronor, men i och med det nya läget efter att sanktionerna hävts och öppnandet av ett svenskt handelskontor i Teheran förväntas svensk export återta sin betydande volym.

Dels handlar det om att koppla ihop globala företag med investeringsmöjligheter i Sverige. Den svenska traditionen av innovation och globalisering har länge varit viktig för vår nationella tillväxt och utveckling. Sverige rankas som ett av de mest konkurrenskraftiga, produktiva och globaliserade länderna i världen. Vi är också ledande inom innovation med högutbildad arbetskraft, smidiga affärsprocesser, öppenhet för internationellt ägande och en stabil ekonomi.

Regional närvaro viktig
En annan viktig inriktning är samverkan med organisationer, myndigheter och institutioner med liknande verksamhet och syfte som Business Sweden. Runt om i Sverige finns regionala organisationer, som har till uppgift att utveckla och marknadsföra sin region som etablerings- och besöksort. En sådan är
Stockholm Business Region, vars mål är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Region är ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

– Här gäller det att jobba tillsammans och finna gemensamma lösningar, säger Sven Sievers, exportrådgivare på Business Sweden.
– Ett sådant exempel är Amazon Web Services AWS, som etablerar ett datacenter på tre ställen i Sverige; Katrineholm, Västerås och Eskilstuna.

Amazon är världsledande inom sitt område och levererar i huvudsak digital infrastruktur till andra företag. Företagets huvudsäte finns i Seattle, Washington.

– Sist, men inte minst enligt min personliga uppfattning, har vi de regionala exportrådgivarna, påpekar Sven Sievers.
– Idag är vi 26 regionala rådgivare, som bl a kan erbjuda stöd enligt den beprövade metodiken; Steps to Export, för att prioritera företagets viktigaste frågeställningar och testa uppslag i vårt internationella nätverk.

– Våra exportrådgivare har omfattande praktisk erfarenhet av internationella affärer och såväl oerfarna som erfarna företag kan ha glädje av deras kunskap, metoder och internationella kontaktnät.

Öppna för export
Steps to Export är en arbetsmodell, som använts i många år och som Business Sweden nu har moderniserat, för att få fler företag att komma ut på export. Den nya modellen består av 13 olika moduler som företagen tillsammans med sin exportrådgivare kan välja mellan.

– Vi måste anpassa oss till dagens moderna internetbaserade företag och möta företagen på den nivå de befinner sig, säger Helen Rönnholm, chef för Business Swedens särskilda program för små och medelstora företag.

Steps to Export har fått ett nytt formspråk med exportresan illustrerad som en tunnelbanelinje. Tanken är att resan börjar hemma. Genom en tur på exportlinjen kan företagen fylla på med kunskaper, strategier och insikter, som behövs för att göra rätt val och lägga upp sin internationella lansering på ett framgångsrikt sätt.
Är det första gången företaget ger sig ut i världen, kan det vara lämpligt att ta den gula linjen som stannar vid alla stationer. Om företaget redan exporterar, men vill expandera till ytterligare en marknad, finns möjlighet att kliva på den blå expresslinjen som stannar vid färre stationer och då går lite snabbare.

Ut i världen
Going Global Initiativet är del av en satsning från den svenska regeringen, för att inkludera innovativa och tidigt internationaliserade företag vid export- och investeringsfrämjande aktiviteter. Det genomförs i nära samarbete med SISP (Swedish Incubators and Science Parks) och Vinnova, Almi, Svenska inkubatorer, science parks, näringsliv och så klart – startups och entreprenörer.

För startups och scale-ups, som är redo att expandera, är det svårt att veta vilken marknad man ska prioritera, när man ska göra det och framförallt hur.
För investerare är det minst lika svårt att hitta rätt möjlighet bland tusentals innovativa företag över hela världen. Dessutom har företag som vill och behöver ha tillgång till nya idéer inte alltid rätta kanaler för att nå världens alla kreativa kluster. Därför Going Global …

Leap Accelerator är första delen av Going Global-initiativet. Syftet är att hjälpa snabbskalande bolag att nå ut internationellt. LEAP programmet förbereder alltså företaget för en internationell expansion. Processen är konkret och anpassad efter behov och verklighet för tech-startups och -scale-ups.

LEAP-programmet innehåller bl a en skräddarsydd plan och praktisk strategi för företagets internationalisering, en analys baserad på internationell branschdata och lokala insikter samt tillgång till ett internationellt nätverk på över 50 marknader.

Företagen kan också få direktkanaler till relevanta marknader, investerare och kunder samt mentorer av världsklass som har erfarenhet av tech och specifika segment. I korthet; sparad tid kombinerat med rätt åtgärd vid rätt tidpunkt betyder snabbare framgång.

Testar i sex län
Det finns många aktörer på arenan för näringslivets utveckling, företagens tillväxt och investeringsfrämjande åtgärder. Vi har Tillväxtverket, Vinnova, Almi, Enterprise European Network och många fler. Det är många aktörer med olika ingångar till de aktuella frågeställningarna.
Nu pågår sedan en tid ett försök i sex olika län med ett tätare samarbete aktörerna emellan i syfte att företagen genom ett slags exportcentrum bara ska behöva ha en enda kontaktperson för att nå samtliga instanser.

– Företagen har olika behov i olika stadier av sin utveckling och det är viktigt att man kan kraftsamla på ett sammanhållet och klokt sätt, menar Sven Sievers.

Spännande framtid
Under lång tid har svensk basindustri varit helt dominerande på exportmarknaden, men industrialiseringen gav oss företag som Ericsson, TetraPak, Astra Zeneca, ASEA och många andra starka exportföretag. Ser vi till fordonsindustrin har vi varumärken som Volvo, Scania och Saab, som erövrat stora delar av världen. Sedan har vi företag som IKEA och hela branscher som musik; ABBA, Kent, Robin, Ace of Base och många andra.

– Informations- och IT-eran öppnar oanade möjligheter och vi kan känna oss stolta över Skype, Spotify, Klarna, Daniel Wellington och andra liknande storsäljare på världsmarknaden, säger Sven Sievers.
– Vi har andra faktorer som vi bara sett början på, som de digitala valutorna i form av t ex Bitcoin. Allt detta sammantaget är företagande som är grunden för den samhälleliga välfärden.

– En del av våra exportframgångar har handlat om samverkan mellan stat och näringsliv; exempelvis mellan Televerket och Ericsson, Karolinska Institutet och Astra, olika universitet och high-tech-startups.

Allt fler företag börjar ta hem delar av den produktion som man av ekonomiska skäl en gång i tiden lade ut på låglöneländer som t ex de baltiska staterna och Sydostasien. Nu med ökade transportkostnader, ökat lönetryck i tidigare låglöneländer och miljökrav, så har det blivit lönsamt igen att lägga produktionen här hemma, inte minst om man kan kombinera det med en ökad automatisering.

Viktigt med engagemang
Det finns tre sätt att skapa kapital till företagets utveckling; antingen lånar man pengar eller så kan man få bidrag. Det tredje sättet är att plocka in delägare.

– När man tar in nya delägare, oavsett om det är sk affärsänglar, privata eller statliga riskkapitalaktörer, är det viktigt att det handlar om rätt kompetens, likartade värderingar och gemensam målsyn, poängterar Sven Sievers.

Han brinner också av engagemang, inte bara för näringslivet och företagandet, utan också generellt för samhället och dess utveckling. Han påminner oss om att de små företagen inom bl a servicesektorn är sammantaget lika viktiga som de stora företagen.

– Här har vi bread-and-butter-företag som skapar hundratusentals arbetstillfällen och som genererar enorma skatteintäkter till vårt samhällsbyggande, säger Sven Sievers.
– Dessutom finns det många företag med bra produkter och ett stort kunnande, som borde försöka expandera, inte minst genom export.

Samtidigt borde betydligt fler företagare och anställda inom näringslivet engagera sig än mer i samhällsutveckling både i den ideella sektorn och inom politiken. Med Internet och sociala medier har formerna för individens engagemang tagit sig andra uttryck och det är viktigt att samhället på alla plan anpassar sig till förändrade förhållanden och ser till att kunna ta tillvara det individuella engagemanget och energin på ett konstruktivt sätt.

– Vi står inför stora utmaningar i Västeuropa med en åldrande befolkning. Därför är det viktigt att vi har framgångar på de växande marknaderna, menar Sven Sievers.

Konst som fascinerar
Sven Sievers har Södermanland och Gotland som sin arbetsplats i egenskap av regional exportrådgivare på Business Sweden. Det är ett uppdrag som han haft i snart fem år och ett uppdrag som han verkligen trivs med.
Under sina 55 levnadsår har han hunnit med en hel del. Det började med att han läste språk och ekonomi på universitetet i Lund. Inriktningen blev ganska snart läkemedel och medicinteknik. Under många år arbetade han med internationell marknadsföring på bl a Astra, sedermera Astra Zeneca, med utgångspunkt från Södertälje.

– Under många år var jag ganska ensam om att ha kavaj bland alla vita forskningsrockarna, säger Sven Sievers småskrattande.
– Tyngdpunkten har hela tiden legat på just internationell marknadsföring och en period var jag också stationerad i USA.

Idag är Enhörna utanför Södertälje den privata hemmaarenan och intressena är flera, men inte minst är konstintresset stort.

– När vi pratar om konst, så vill jag framhålla David Hockney, som är oerhört bred som konstnär. Jag gillar hans fotomontage.
– Han har skrivit en bok om den hemliga kunskapen som användes av renässansmålarna och den heter Sekret Knowledge. Det är en fascinerande historia, påpekar Sven Sievers.

Vi avslutar där vi började och kan konstatera att vårt möte med Business Swedens representant i Nyköping på intet sätt blev så dramatiskt som Gästabudet, men ack så spännande och fascinerande.

Ralph Lidberg och Sven Sievers

 

 

Lars Knapasjö – text
Eric Windahl – foto