2013 – det sista tråkiga året

Publicerad
2014-07-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Print & mer

Den rubriken toppar VDs ord i New Wave Groups årsredovisning för förra året. En rubrik som andas optimism och framtidstro och uppenbart finns det skäl till det.

Omsättningen uppgick till 4 047 mkr, vilket var 5 % lägre än föregående år (4 280 mkr). Rörelseresultat uppgick till 290,7 mkr (73,1 mkr), där fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på -212,0 mkr.

Årets resultat uppgick till 187,1 mkr (5,8 mkr), där fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på -161,5 mkr.
Soliditeten förbättrades med 5,7 procentenheter och uppgick till 49,8% (44,1%).
Nettoskuldsättningsgrad minskade med 17,4 procentenheter och uppgick till 60,1% (77,5%).

Det tråkiga året …
Ur ett omsättnings- och lönsamhetsperspektiv är jag inte nöjd med 2013. Under rådande marknad, med en otroligt märklig vinter och med för låga varulager på profil tycker jag att utfallet är okej, men inte mer. Så inleder Torsten Jansson, VD och koncernchef för New Wave Group AB sitt VD har ordet i årsredovisningen för 2013.

Han fortsätter;
– Det positiva är att vi kommit ur det värsta med Orrefors Kosta Boda och där kan blicka framåt.
– Varumärket Craft stärks hela tiden och på profil rustar vi nu för expansion.
Nästa positiva sak är vår extremt starka balansräkning, som ger oss stora möjligheter till expansion framåt. Sist men inte minst har vi idag, enligt min åsikt, den starkaste och mest kompetenta ledning vi kanske någonsin haft med ett starkt engagemang i både Europa, Asien och USA. Dessutom har vi som ledning återvunnit det självförtroende som vi hade fram till 2009 och som sedan blev tilltufsat under några år. Man kan sammanfatta ledningens
stämning med ett enda ord; revanschlust.

2014 kommer att bli ett mycket spännande år och Torsten Jansson har tidigare sagt att man sannolikt inte kommer att göra något bra första halvår, men att resultaten kommer att komma.

– Att första halvåret inte blir så bra beror på att vi dels inte har det varulager som vi behöver, dels på att vi successivt, med start från kvartal fyra 2013, ökar våra sälj- och marknadsinsatser. Initialt kommer detta att ge ökade kostnader utan att nämnvärt påverka försäljningen.
– Från och med kvartal tre 2014 kommer det att ta fart och detta är några av de åtgärder som kommer att ge resultat i form av god tillväxt:

• Lagerhöjning:
Vi kommer att höja vårt varulager på befintligt profilsortiment med ca 250 mkr, vilket återigen kommer att ge oss nöjda kunder och ökad försäljning på profil.

• Lansering av nya bassortiment i Europa och USA:
I Europa kommer våra bassortiment att breddas och i USA nya
bassortiment att lanseras. Vi ser stora möjligheter på båda marknaderna, men framför allt i USA, där vi nu börjar lansera de stora, breda bassortimenten med störst volymer.
Detta ger initialt ökad kapitalbindning om ca 150 mkr. Utökning av säljkåren på profil i USA: idag har vi ca 30 provisionsbaserade säljare som representerar Cutter&Buck och Clique och i många fall även andra varumärken.
Vi kommer under 2014 att anställa ytterligare 30–40 säljare som enbart representerar våra varumärken.

• Utökning av säljkåren i Europa på profil:
Under året kommer vi att nyanställa upp till 25 ytterligare säljare i Europa, vilket är ett återställande till de nivåer som vi hade innan 2009.

• Craft Tyskland:
Under året kommer vi att öka investeringarna i Tyskland specifikt både genom utökade säljkårer på 5–10 personer och ökade marknadsinsatser då vi bedömer att Craft nu är moget att väsentligt öka sina marknadsandelar i Tyskland.

Torsten Jansson igen;
– Sammantaget kommer dessa åtgärder att från och med andra halvåret skapa en god tillväxt och en ökad lönsamhet; även om jag ännu en gång vill påpeka att första halvåret blir mediokert utvecklingsmässigt och kanske med sänkt lönsamhet.

– Min enda oro i detta är att ovanstående åtgärder kanske tar ett eller två kvartal längre tid än vi tror innan det ger resultat, men i övrigt känner jag ingen oro utan istället en stor tillförsikt.

– Vi hade en spännande och fantastisk resa under 1997–2008. Vi bevisade 2009–2013 att vi kan hantera kriser och svåra förhållanden. 2014 och framåt ska vi ut på en ny spännande resa, förhoppningsvis lika rolig som 1997–2008
– Nu är det full fart framåt som gäller, avslutar Torsten Jansson.

Bertil Vallien Gjuter båtar
SM414 sida 36 sista tråkiga året