Hushållen på allt bättre humör

Publicerad
2013-06-03
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i april, från 95,4 i mars till 94,1. Den ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt.
Minskningen förklaras av att indikatorerna för såväl detaljhandel som de privata tjänstenäring-
arna backade. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverk-
samhet steg däremot något.
Även indikatorn för hushållen fortsatte att öka och den ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet.